Overlay | VanRoey.be

Voorwaarden

Samenwerking gefundeerd op vertrouwen

Goeie afspraken, goeie vrienden. We trachten op een zo transparante en helder mogelijke manier onze werking voor je te verduidelijken. Heb je nog vragen? Bel ons gerust op 014 470 600. 

Algemene aankoop-, verkoop en leveringsvoorwaarden professionelen

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • “AVG of GDPR”: EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
 • “Diensten”: alle werkzaamheden die VanRoey.be voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, al dan niet in samenhang met de levering van Producten in het kader van een Overeenkomst.
  Down-Time: Tijd dat Online-Services onbeschikbaar zijn.
 • “Offerte”: het door VanRoey.be opgesteld order- of bestelformulier, of voorstel tot Overeenkomst, dat door de Opdrachtgever wordt getekend en op grond waarvan de bestelling van Producten en/of Diensten gebeurt.
 • “Opdrachtgever of Klant”: iedere rechtspersoon met wie VanRoey.be een Overeenkomst sluit, dan wel nog in onderhandeling is met betrekking tot het leveren van Producten en/of het verrichten van Diensten.
 • “Overeenkomst of Contract”: iedere Overeenkomst die tussen VanRoey.be en Opdrachtgever tot stand komt, elke ”Change Request” of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die Overeenkomst.
 • “Overmacht”: Elke omstandigheid buiten de redelijke controle van een partij die die partij verhindert om haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, met inbegrip van brand, overstroming, aardbevingen of andere natuurrampen, oorlogs- of terreurdaden, rellen, bevelen van de autoriteiten , overheidsingrijpen, slechte financiële of economische situatie van een partij als gevolg van een pandemie, gedeeltelijke immobilisatie of onderbreking van haar systemen door hackers of virussen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van internet, en het falen van een derde partij betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst die geen onderaannemer is van de Leverancier (bv. Microsoft, Telenet, …)
 • “Partij”: Opdrachtgever of VanRoey.be.
 • “Producten”: alle hardware, apparatuur, goederen, onderdelen, materialen van derde partijen die VanRoey.be levert in het kader van een Dienst of die Opdrachtgever aankoopt bij VanRoey.be.
 • “Resources”: de middelen die aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld in het kader van de Overeenkomst zoals weergegeven in de ondertekende Offerte, eventueel aangevuld met Change Request(s).
 • “VanRoey.be” : Van Roey Automation NV, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in België te Steenweg op Antwerpen 101, 2300 Turnhout, ingeschreven onder BTW BE 0457.553.651.
 • “Webverkopen”: verkopen via e-commerce platformen zoals Webstore.be of VanRoey.be of “Interworks” of “ Customerportal“ waarbij de Opdrachtgever online zelf opdrachten geeft of bestellingen plaatst.
 • “Wijzigingsverzoek of Change Request”: Het verzoek van een partij om de Prestaties en / of Diensten te wijzigen, uiteengezet in een “Overzicht van werkzaamheden, Statement of Work of SOW “. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van de template die door VanRoey.be werd voorzien.

2. Toepassingsgebied

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen, transport en facturatie uitgaande van VanRoey.be, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds VanRoey.be en anderzijds de Opdrachtgever, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.
 2. Per afzonderlijk product, of per afzonderlijke dienst kunnen er ook bijzondere voorwaarden met product- of dienstspecifieke bepalingen alsook contractvoorwaarden van toepassing zijn, in geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van de product- of dienstspecifieke overeenkomst primeren de bijzondere voorwaarden op de Algemene Voorwaarden.
 3. Ingeval de Opdrachtgever voor niet-professioneel gebruik beroep wenst te doen op de producten en/of diensten van VanRoey.be, dient hij deze hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Opdrachtgever nalaat om dit voorafgaandelijk te melden zal deze onherroepelijk worden beschouwd als zijnde een professionele gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden, ongeacht het al dan niet gebruiken van een BTW-nummer.
 4. Alle aanbiedingen en offertes van VanRoey.be, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden VanRoey.be niet. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.
 5. Een bestelling/opdracht van de Opdrachtgever is slechts contractueel bindend voor VanRoey.be indien VanRoey.be de inhoud hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In hoofde van de Opdrachtgever maakt elke bestelling/opdracht onmiddellijk een contractueel bindend aanbod uit, ook voor de schriftelijke aanvaarding ervan door VanRoey.be. Het aanwenden en/of bewaren door de Opdrachtgever van om het even welk product dan wel de uitvoering van diensten door of met medeweten van de Opdrachtgever, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de Opdrachtgever, als de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren.
 6. Partijen erkennen dat de uitvoering van een Overeenkomst zal afhangen van hun medewerking ze daarom alle informatie moeten verstrekken die redelijkerwijs van hem gevraagd wordt. Het niet verlenen van deze medewerking en informatie zal een invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst. Partijen zullen onderling duidelijk afspreken wie er voor elke partij zal optreden als contactpersoon. Partijen verbinden zich ertoe om er voor te zorgen dat de contactinformatie die zij verstrekken steeds up do date is. Indien er wijzigingen plaatsvinden aan deze informatie zijn partijen verplicht om dit zo snel mogelijk mee te delen.

3. DUUR

 1. Indien de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waaraan de duur één (1) jaar geldt.
 2. De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode, tenzij een Partij de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de desbetreffende periode op voorwaarde dat geen derde partij betrokken is waarbij een afwijkende opzegtermijn van toepassing is.
 3. Indien er gedurende de looptijd van de Overeenkomst in gevolge een beslissing van de Opdrachtgever wijzigingen aan de afgesproken volumes (van Diensten) plaatsvinden of de volumes (van Diensten) dermate wijzigen of de afgesproken volumes (van Diensten) niet worden gehaald zodat de uitvoering van Overeenkomst onrendabel wordt voor VanRoey.be, dan heeft VanRoey.be het recht de overeenkomst aan te passen of eenzijdig te beëindigen, zonder schadeloosstelling en met inachtname van een opzegtermijn van (6) zes maanden.

4. SPECIFICATIES/ PERSONEEL

 1. VanRoey.be behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties of de vooropgestelde dienstverlening, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten/diensten of economische voorwaarden. VanRoey.be waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product of de geleverde dienst.
 2. VanRoey.be behoudt zich het recht te bepalen welke medewerkers worden toegewezen aan een opdracht, alsook om deze medewerkers te vervangen gedurende de opdracht. In overeenstemming met Artikel 31 §1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers, mogen de Opdrachtgever, diens werknemers of agenten geen instructies geven aan werknemers van VanRoey.be en dienen ze zich ervan te onthouden om enige vorm van gezag over de werknemers van VanRoey.be uit te oefenen.

5. AFWERVINGSVERBOD

 1. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe noch direct noch indirect werknemers of gewezen werknemers van VanRoey.be of van haar dochter- of zustermaatschappijen in dienst te nemen of aan te stellen als consultant. Deze bepaling geldt zowel gedurende de Overeenkomst als gedurende een termijn van vierentwintig (24) maanden na afloop van de Overeenkomst. De termijn welke in de Overeenkomst is voorzien zal hiervoor bepalend zijn.
 2. In geval van inbreuk op deze clausule zal de Opdrachtgever aan VanRoey.be een forfaitaire schadevergoeding betalen die gelijk is aan 12 maanden brutoloon van de werknemer of de ex-werknemer, zoals de laatste is betaald door VanRoey.be.

6. PRIJZEN EN TARIEVEN

 1. De prijzen van VanRoey.be zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen en belastingen.
  De prijzen voor de betalende diensten worden vastgesteld in de offerte en/of in de dienstverleningsovereenkomst tussen VanRoey.be en de Opdrachtgever. Zij worden uitgedrukt in euro of in de munt overeengekomen tussen de partijen. De prijzen worden vastgesteld op basis van een uur-/dagtarief dat kan verschillen naargelang het niveau van de uit te voeren diensten.
  Voor standaard werktijden, zijnde maandag t/m vrijdag van 08-18h geldt een tarief van 100%. Buiten standaard werktijden geldt een overwerktarief. Een tarief van 150% is van toepassing op maandag t/m vrijdag van 18-24h en van 00-08h en op zaterdag van 00-24h. Een tarief van 200% is van toepassing op zondag en feestdagen van 00-24h. Uitvoering van werkzaamheden gebeurt bij voorkeur tijdens standaard werktijden. Buiten standaard werktijden geldt overwerk. Overwerk is altijd factureerbaar. Een dagtarief geldt voor een gemiddelde werkdag van 8 uur gepresteerd tijdens standaard werktijden.
  De prijzen zijn gesteld Ex Works. BTW en andere belastingen of heffingen, kosten voor communicatie, vertaling, opleiding, transport en verblijf, en in het algemeen aantoonbare voorschotten, zijn niet inbegrepen in begrote prijzen of tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald.
  Kosten voor spoedbestellingen, spoedleveringen of -interventies zijn altijd ten laste van de Opdrachtgever. Alle bijkomende leveringen van diensten, op aanvraag van de Opdrachtgever door VanRoey.be verricht, worden onmiddellijk, afzonderlijk aan de Opdrachtgever gefactureerd aan de op dat moment algemeen geldende tarieven.
  Iedere levering van Producten of diensten moet gezien worden als een afzonderlijke transactie. Promoties welke betrekking hebben op die levering hebben dan ook geen invloed op voorgaande of nog te volgen leveringen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Bij Overeenkomsten langer dan één (1) jaar gelden de prijzen van VanRoey.be voor maximaal één (1) kalenderjaar. Voor alle Overeenkomsten geldt dat de prijzen jaarlijks op 1 januari mogen aangepast worden in overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende economische herstelmaatregelen van 30 maart 1976 in functie van parameters die de onderliggende reële kosten vertegenwoordigen, waaronder doch niet beperkt tot de loonevolutie.
 3. VanRoey.be behoudt zich het recht om de tarieven van haar producten en diensten aan te passen. Wanneer de levering van alle Producten en/of diensten niet plaatsvindt op het moment van sluiten van de Overeenkomst, kan de aangegeven prijs door VanRoey.be worden gewijzigd indien één of meer van de samengestelde kostprijselementen wijzigen, bijvoorbeeld in geval van een prijsverhoging door de fabrikant of toeleverancier. Indien de prijs hierdoor met 20% of meer stijgt, kan de Opdrachtgever het contract binnen de vijf (5) werkdagen na de bekendmaking van de nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, opzeggen bij aangetekend schrijven voor die Producten, die na het in voege treden van de nieuwe prijs moeten worden geleverd. Hiervoor reeds betaalde sommen worden teruggestort. Indien de Opdrachtgever niet reageert binnen bovenvermelde periode van vijf (5) werkdagen, impliceert dit zijn akkoord met de levering aan de aangepaste prijzen.
  Managed services, onderhoudscontracten en andere vergoedingen met een repetitief karakter uitgevoerd door VanRoey.be of oplossingen waarvan het IP eigendom is van VanRoey.be, worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de volgende formule: Nieuw Bedrag = Oud Bedrag x (0,2 + 0,8 x (Nieuwe Index/Aanvangsindex))
  Oud bedrag staat hierbij voor bedrag in het begin van de contractuele periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de indexering. De index die in deze formule wordt bedoeld is de “Agoria Loonkosten Index (nationaal gemiddelde)”, de Agoria index genoemd. Deze indexatie heeft geen betrekking op het aanbod van leveranciers van VanRoey.be waardoor eventuele prijsschommelingen van leveranciers te allen tijde kunnen worden doorgerekend aan de Opdrachtgever.
  Softwarelicenties, services en producten van waarvan het IP eigendom is van derden, worden aangepast in overeenstemming met de standaard jaarlijkse prijsregelingen van deze derde partijen.
  Een prijsaanpassing op basis van de bovenstaande formule geeft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder opzeggingsvergoeding.
 4. In het geval dat een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden (zoals maar niet beperkt tot koerswijzigingen, schaarste op de markt enzovoort) tot gevolg heeft dat de uitvoering van de Overeenkomst voor VanRoey.be een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, zullen de partijen heronderhandelen om samen een billijke wijziging van de Overeenkomst overeen te komen.
 5. Bij annulering van de opdracht door de Opdrachtgever, ongeacht de reden van annulering, zal VanRoey.be het volledige bedrag van de reeds gemaakte kosten in het kader van de geannuleerde opdracht in rekening brengen, met een minimum van 25% van de totale orderwaarde van de geannuleerde opdracht.

7. LEVERING

 1. De levering van Producten en diensten door VanRoey.be gebeurt Ex Works. De risico’s verbonden aan de geleverde oplossingen gaan over op de Opdrachtgever op het ogenblik van de levering. De Opdrachtgever verzekert de risico’s op zijn kosten.
 2. De door VanRoey.be vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en binden VanRoey.be niet. Alle tijdschema’s, termijnen en leveringsdata welke door VanRoey.be worden voorzien, zijn opgesteld in kader van veronderstellingen die VanRoey.be hiervoor in aanmerking neemt. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de Overeenkomst. De uitvoering is afhankelijk van een aantal onzekere factoren en deze tijdschema’s, termijnen en/of leveringsdata vormen bijgevolg een indicatieve benadering.
 3. In geval van levering van Producten dient de Opdrachtgever bij ontvangst-name onmiddellijk alle afwijkingen (in min of in meer) met betrekking tot het juiste aantal colli’s en het bestaan van transportschade te vermelden op de bestellijst van de transporteur. Door aftekening van de bestellijst zonder bijkomende vermeldingen bevestigt de Opdrachtgever zijn akkoord met de in ontvangst-name van het juiste aantal colli’s en het ontbreken van transportschade. Het ontbreken van een doos of transportverpakking bij levering wordt beschouwd als een manco. Een manco valt enkel ten laste van VanRoey.be op voorwaarde dat de Opdrachtgever op de bestellijst van de transporteur melding maakt van het ontbreken van een doos of transportverpakking. Klachten omtrent de inhoud van een transportverpakking moeten schriftelijk binnen de 24 u na levering gemeld worden waarna VanRoey.be de klacht zal onderzoeken. In geval van ongegronde klacht behoudt VanRoey.be zich het recht voor nalevering / vervanging te weigeren. Alle geleverde Producten dienen bij de aanbieding door de transporteur in ontvangst genomen te worden
 4. Inrichting en aanpassing van de plaats(en) waar de Producten en/of diensten worden geleverd zijn ten laste van de Opdrachtgever, die aansprakelijk is voor alle schade aan apparatuur en/of software, evenals voor bijkomende kosten opgelopen door VanRoey.be als gevolg van niet tijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering ervan.
 5. Indien de Opdrachtgever de Producten aankoopt, en afhaalt, in één van onze vestigingen zal de ondertekening van de factuur of een ander document, de aanvaarding inhouden van de Producten in de staat waarin deze zich bevinden.
 6. In het geval van verzending aan de Opdrachtgever, bijvoorbeeld bij Webverkopen, zal de Opdrachtgever, de verzendingskosten aan VanRoey.be verschuldigd zijn indien het bedrag van de aangekochte producten en diensten lager is dan € 50, excl BTW.
 7. De betaling van de geleverde producten en diensten houdt in dat de afnemer de conforme levering aanvaard.

8. GEBRUIKSRECHTEN EN LICENTIES

 1. Het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag voor het gebruiksrecht van de door VanRoey.be ontwikkelde toepassingssoftware heeft betrekking op de gebruikslicentie- en op het wettelijk onderhoud van de toepassing. Zijn evenwel niet inbegrepen, de aanpassingen in de op de programmatuur toepasselijke wetgeving, die zo ingrijpend zijn dat de architectuur van de programmatie fundamenteel dient te worden aangepast, of waarbij diverse programmamodules grotendeels dienen herschreven te worden. In dergelijke gevallen zal een afzonderlijke regeling worden uitgewerkt. De kosten voor dergelijke aanpassingen kunnen doorgerekend worden aan de Opdrachtgever.
 2. Het volledig opnieuw programmeren van toepassingen ingevolge gewijzigde technologische omstandigheden is evenmin in de onderhoudskosten begrepen.
 3. In het kader van de Life Cycle Management van bepaalde oplossingen zoals specifieke softwareapplicaties behoudt VanRoey.be het recht om de support ervan na verloop van tijd, stop te zetten.
 4. De Opdrachtgever zal steeds melding krijgen indien de support van een oplossing, waar hij gebruik van maakt, wordt stopgezet. Hierbij zal VanRoey.be een redelijke opzegtermijn respecteren.

9. INSTALLATIES EN INTERVENTIES

 1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de Opdrachtgever zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door VanRoey.be zal de Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangeduid of aangesteld persoon die de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van de Opdrachtgever, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door VanRoey.be afzonderlijk gefactureerd worden.

10. BETALING

 1. Alle betalingen dienen te gebeuren binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij er op de factuur een andere betalingstermijn is voorzien, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  Alle huidige en toekomstige belastingen en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, zijn ten laste van de Opdrachtgever.
 2. Facturen zullen standaard steeds elektronisch aangeleverd worden via het door de Opdrachtgever gekozen afleverplatform. Indien de Opdrachtgever zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit enkel mits uitdrukkelijk schriftelijk verzoek aan factuur@vanroey.be.
 3. Facturen dienen betwist te worden binnen een periode van acht (8) weekdagen vanaf hun dag van uitgifte, zoniet zullen ze worden beschouwd als geaccepteerd. Indien een gedeelte van een factuur te goeder trouw wordt betwist, dan zal het onbetwiste gedeelte onmiddellijk betaald worden. Na afhandeling van de betwisting, zullen alle bedragen die verschuldigd zijn aan VanRoey.be worden betaald met inbegrip van de lager vermelde interesten, en zulks te rekenen vanaf de dag waarop de bedragen verschuldigd waren.
 4. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van acht (8) % op jaarbasis verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Bovendien zal ingeval van niet-betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien (10) % van de hoofdsom, inclusief BTW, onder voorbehoud van een hogere schadevergoeding indien een grotere schade wordt aangetoond. Alle relevante invorderingskosten die door VanRoey.be zijn gemaakt, naar aanleiding van de betalingsachterstand, zijn ten laste van de Opdrachtgever.
 5. Betaling van facturen mag niet afhankelijk worden gemaakt van de inwerkingstelling van de geleverde Producten.
 6. Indien Diensten worden opgeschort vanwege laattijdige betaling zal Opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding in hoofde van VanRoey.be. Opdrachtgever zal VanRoey.be in dit geval ook vrijwaren voor enige vordering van derde partijen ten gevolge van deze opschorting.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De eigendom van de geleverde Producten gaat slechts over op de Opdrachtgever, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van VanRoey.be heeft voldaan. De eigendomsoverdracht zal dan ook pas plaatsvinden na betaling van het geheel der schuldvorderingen ontstaan uit de handelsbetrekking met de koper. Zolang de eigendom van de geleverde Producten niet op de Opdrachtgever is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde Producten te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM M.B.T. SOFTWARE

 1. In het kader van de levering van softwaretoepassingen kan VanRoey.be drie vormen van software leveren:
  • Software die eigendom is van derden
  • Standaardsoftware die eigendom is van VanRoey.be
  • Software op maat die door VanRoey.be voor de Opdrachtgever wordt ontwikkeld.
 2. De intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, die door VanRoey.be worden bekend gemaakt aan de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht, blijven eigendom van VanRoey.be of de derde-leverancier. De Opdrachtgever garandeert dat alle documentatie en inlichtingen die door hem aan VanRoey.be werden verstrekt met het oog op de uitvoering van de opdracht en het gebruik ervan vrij is van intellectuele rechten van derden, en vrijwaart VanRoey.be tegen elk verlies, schade, kosten, uitgaven of andere vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk op de intellectuele rechten van derden.
  De Opdrachtgever erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook met betrekking tot de generieke kennis en knowhow die door VanRoey.be worden ter beschikking gesteld bij de uitvoering van de opdracht, eigendom zijn van VanRoey.be of van derde-leveranciers en haar eigendom blijft. De Opdrachtgever krijgt een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht op de software, onder de voorwaarden van de softwareontwikkelaar. De Opdrachtgever heeft niet het recht om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan de software en evenmin om de software bij derden te verspreiden of door derden te laten gebruiken zelfs niet indien hij over de broncode beschikt. De Opdrachtgever zal de software enkel gebruiken voor zijn interne bedrijfsvoering, en zal de software niet in sub-licentie geven, noch distribueren, noch de software op een andere wijze ter beschikking stellen van een derde, een partner of aanverwant bedrijf of controlerende vennootschap.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht de eigendom van VanRoey.be. Zelfs indien anders wordt overeengekomen, gaan de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht pas over op het ogenblik van de volledige betaling van alle facturen in verband met deze opdracht.
 4. Ingeval software die eigendom is van derden rechtstreeks door de Opdrachtgever van de derde-leverancier wordt aangekocht dan wel door VanRoey.be wordt geleverd, zijn de leveringsvoorwaarden, licenties, garanties, voorwaarden van ondersteuning en andere contactuele voorwaarden toepasselijk die de derde-leverancier oplegt. VanRoey.be zal in dit verband geen aanvullende verplichtingen accepteren. De Opdrachtgever dient zelf tijdig kennis te nemen van deze voorwaarden, die hij accepteert en ondertekent.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een Bijzondere Overeenkomst, zijn in een licentieprijs geen leveringskosten, noch installatiekosten, noch training, noch bijzondere documentatie, noch andere aan de software gerelateerde diensten inbegrepen. Indien VanRoey.be krachtens een Bijzondere Overeenkomst software installeert zal deze bij de beëindiging van de installatie als aanvaard worden beschouwd.

13. VERBREKING

 1. In het geval dat de Overeenkomst eenzijdig verbroken wordt door de Opdrachtgever, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn aan VanRoey.be gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs onder voorbehoud van een hogere vergoeding wanneer hogere schade wordt aangetoond. Dit niet tegenstaande het recht van VanRoey.be om een hogere schadevergoeding te vorderen op basis van de product specifieke Overeenkomst.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst na ingebrekestelling en mits redelijke opzeggingstermijn verbreken indien:
  • de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard
  • de andere partij onder voorlopig bewind wordt gesteld
  • door derden beslag wordt gelegd op Producten
 3. VanRoey.be zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de Opdrachtgever op te schorten en/of de lopende Overeenkomsten ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen en schadevergoeding te vragen.
 4. Partijen zullen in geval van Overmacht, het recht hebben om hun verbintenissen tijdelijk op te schorten.

14. AANVAARDING EN GARANTIE

 1. Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts in aanmerking genomen worden indien deze schriftelijk gebeurt binnen een termijn van acht (8) dagen vanaf de factuurdatum. Alle producten, werken en diensten worden bij hun levering geacht aanvaard te zijn door de Opdrachtgever.
 2. Elke waarborg wegens al of niet verborgen gebreken van Producten beperkt zich tot de vervanging of herstelling van de gebrekkige koopwaar, zoals gewaarborgd door de fabrikant. Geen enkele andere schadevergoeding of terugbetaling van kosten of van interesten kan daarnaast gevorderd worden.
 3. Verbruiksproducten zoals, batterijen, inktpatronen/toners zijn uitgesloten van waarborg.
 4. Alle Producten geleverd door VanRoey.be zijn gedekt door de garantie gegeven door de fabrikant. Tijdens deze periode kunnen de Producten, in geval van niet werking, worden geruild volgens de voorwaarden van de fabrikant. Deze Producten dienen steeds door de koper in de originele verpakking, en samen met de originele aankoopbewijzen, te worden teruggezonden. Blijken de Producten na controle door de fabrikant niet defect te zijn zal de Opdrachtgever de door VanRoey.be gemaakte kosten moeten vergoeden.
 5. Diensten worden geacht aanvaard te zijn indien de opgeleverde diensten niet worden betwist binnen een periode van vijf (5) werkdagen. Deze bepaling is van toepassing, tenzij de dienst specifieke Overeenkomst een ander aanvaardingsmechanisme hanteert.
 6. Softwareoplossingen waarvan het IP eigendom is van VanRoey.be hebben de volgende garantievoorwaarden: VanRoey.be besteedt gepaste zorg aan de ontwikkeling van de software, met dien verstande dat software bestemd is voor de toepassing door meerdere gebruikers en daardoor een algemeen karakter heeft. VanRoey.be garandeert dat de software met normale professionele zorg op een diligente en competente wijze wordt geleverd, en dat de software in overeenstemming met de documentatie zal functioneren. Het binnen redelijke en commercieel haalbare grenzen corrigeren van elke niet-overeenstemming met deze garantie, is de enige verplichting van VanRoey.be op voorwaarde dat de Opdrachtgever VanRoey.be op voldoende duidelijke en schriftelijke wijze, voorzien van alle nodige schermafbeeldingen, op de hoogte brengt binnen dertig (30) dagen nadat de software geleverd wordt of binnen dertig (30) dagen na succesvolle beëindiging van de aanvaardings- testen, indien toepasselijk. Deze garantie is niet toepasselijk ingeval van foutief gebruik van de software of ongeoorloofde modificaties, noch andere oorzaken welke een vreemde oorzaak uitmaken voor VanRoey.be. VanRoey.be garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor de werking van producten of diensten geleverd door derden en die niet verkocht worden door VanRoey.be, noch hun compatibiliteit of integratie, noch voor enige informatie die terzake wordt gegeven.
 7. De volgende zaken vallen nooit onder de garantie. De tussenkomsten tengevolge van enige oorzaak vreemd aan het geleverde zoals o.m.:
  • verkeerd of abnormaal gebruik of bediening, nalatigheid van de Opdrachtgever, defecten aan de elektronische installatie, overspanning, niet nakomen door de Opdrachtgever van lokaalspecificaties;
  • elk onderhoud, iedere aanpassing door personen daartoe niet door vanRoey.be vooraf schriftelijk gemachtigd;
  • onregelmatige werking van apparatuur, waarmee de geleverde producten verbonden werden;
  • elke terugzending van Producten aan ons adres zonder onze schriftelijke toestemming;

In al deze gevallen worden naast de eraan gespendeerde tijd en kosten ook de wisselstukken gefactureerd tegen de op dat ogenblik geldende tarieven en prijzen.

15. VERANTWOORDELIJKHEDEN

 1. Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een correcte onderlinge samenwerking. De Opdrachtgever zal steeds tijdig alle in redelijkheid door VanRoey.be gewenste medewerking verlenen.
 2. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door VanRoey.be mogelijk te maken, zal de Opdrachtgever steeds tijdig alle in redelijkheid door VanRoey.be te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan VanRoey.be verstrekte informatie.
  De Opdrachtgever zal VanRoey.be alle informatie verschaffen waarvan zij weten, of waarvan zij behoorden te weten, dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst door VanRoey.be.
 3. De Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de door VanRoey.be te leveren Producten en/of Diensten

16. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN VRIJWARING

 1. Indien één der Partijen tekort komt in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit de Overeenkomst, zal de andere Partij hem deswege in gebreke stellen. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn van minstens dertig (30) dagen zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de wanprestatie te bevatten zodat de wederpartij in staat is adequaat te reageren.
 2. De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere Partij geleden c.q. te lijden schade. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat schadelijdende Partij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Partij die tekortschiet, meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 3. VanRoey.be zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van VanRoey.be, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de Opdrachtgever of door derden.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betreffen de diensten van VanRoey.be middelenverbintenissen. De Opdrachtgever staat zelf in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte informatie. VanRoey.be kan bij de uitvoering van de diensten slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar eigen zware fout.
 5. In geen geval zal VanRoey.be aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, hardware of software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de Opdrachtgever.
 6. De aansprakelijkheid van VanRoey.be met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van VanRoey.be beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van VanRoey.be. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de Opdrachtgever heeft betaald voor de onder de relevante Overeenkomst verkochte diensten, gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan het betrokken schadegeval. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade onder enige Overeenkomst meer bedragen dan EUR 50,000.
 7. De Opdrachtgever verklaart door VanRoey.be volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen VanRoey.be terzake.
 8. Bij installaties of prestaties door VanRoey.be i.v.m. connectiviteit naar buiten toe, kan VanRoey.be in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de verbinding, voor de gevolgen van het gebruik van deze connecties, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, noch voor de inhoud van de website(s) van de Opdrachtgever, noch de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering.
 9. Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op VanRoey.be verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.
 10. Partijen vrijwaren elkaar tegen aanspraken die stellen dat diensten en/of applicaties inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden

17. CONFIDENTIALITEIT

 1. In het kader van de dienstverlening zullen de partijen in contact komen met vertrouwelijke informatie van elkaar. Partijen zijn dan ook verplicht om strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen door middel van de uitvoering van de Overeenkomst, dit zowel gedurende de uitvoering van de Overeenkomst als na de beëindiging van de Overeenkomst.
 2. Partijen garanderen en maken zich sterk voor het naleven van deze confidentialiteitsverplichting door iedereen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
 3. Deze bepaling is niet van toepassing op informatie:
  • die onderdeel is van het publieke domein of de literatuur, anders dan wegens verzuim van de andere partij;
  • die ontvangen is van een bonafide onafhankelijke derde op wie ten aanzien van dergelijke informatie geen verplicht tot geheimhouding rust.

18. RECONSTRUCTIE VAN GEGEVENS EN PROGRAMMA’S EN GEGEVENSBESCHERMING

 1. Uitsluitend de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Opdrachtgever dient op zijn minst op elk ogenblik over de nodige back-up kopieën van zijn computerprogramma’s, bestanden en gegevens te beschikken.
 2. Inzake diefstal encryptie of verlies van data is de verantwoordelijkheid van VanRoey.be beperkt tot het installeren van beveiligingstechnologie indien de Opdrachtgever deze bij VanRoey.be bestelt. VanRoey.be kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door derden in het systeem van de Opdrachtgever.
 3.  In die gevallen waar de Overeenkomst de verwerking van persoonsgegevens omvat en VanRoey.be zal optreden als verwerker, zal volgende verwerkingsovereenkomst van toepassing zijn : https://www.vanroey.be/voorwaarden/#tab6

19. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten tussen VanRoey.be en de Opdrachtgever is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Geschillen tussen Partijen, die niet binnen vijf (5) Werkdagen worden geschikt, zullen onverwijld aan het management van beide Partijen worden voorgelegd teneinde een beslissing van het management te verkrijgen. Geschillen die niet binnen vijftien (15) Werkdagen door het management zijn beslecht, zullen op verzoek van de meest gerede Partij worden beslecht door bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.
 3. In spoedeisende zaken heeft elke Partij steeds het recht bij de rechtbank te Antwerpen een voorlopige voorziening in kort geding te vragen.

20 . OVERIGE BEPALINGEN

 1. Indien één of meer artikelen van de Overeenkomst ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van de Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen alsdan, zo nodig in gezamenlijk overleg, zo veel mogelijk als toelaatbaar is, in de geest van de bedoeling van de ongeldige of niet verbindende artikelen de Overeenkomst nakomen. Voorts zullen Partijen alsdan in gezamenlijk overleg de Overeenkomst voor zover nodig aanpassen, in die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die verbindend zijn en zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende artikelen.
 2. De Overeenkomst bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de Overeenkomst en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken welke Partijen ter zake hebben gemaakt.
 3. VanRoey.be houdt zich het recht voor om deze voorwaarden ten alle tijden te veranderen. Het is dan ook aan de Opdrachtgever om deze voorwaarden regelmatig te controleren.

Deze voorwaarden werden het laatst aangepast op 01/01/2021

 

Algemene aan- en verkoopsvoorwaarden consumenten

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van Van Roey Automation nv (verder VRA genoemd) aan de consument, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds VRA als contractspartij en anderzijds de consument, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. Onder consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt. Overeenkomsten waarbij het BTW-nummer van de klant wordt afgedrukt op de factuur vallen niet onder de algemene aan- en verkoopvoorwaarden consumenten.

2. AANBIEDINGEN – OFFERTES

Alle aanbiedingen en offertes van VRA, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden VRA niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.

3. SPECIFICATIES

VRA behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten of economische voorwaarden. VRA waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product.

4. PRIJZEN

De prijzen van VRA zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen en belastingen. VRA behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande prijselementen verhogen. In het geval er zich een prijsstijging voordoet na de bestelling en voor de levering, wordt door VRA contact opgenomen met de klant om deze hiervan in kennis te stellen. In dit laatste geval heeft de klant het recht om op het ogenblik van de kennisgeving van de prijsstijging de overeenkomst te ontbinden zonder enige vergoeding of kost verschuldigd te zijn aan VRA.

5. LEVERING

 • De levering geschiedt in principe vanaf magazijn Turnhout, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele vervoers- of verzendingskosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van de klant. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van VRA verlaten.
 • Indien VRA de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook – uitgezonderd overmacht -, niet kan nakomen, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren.

6. WAARBORG

 • Voor de verkopen aan consumenten, verwijst VRA naar de toepasselijke wettelijke waarborg (zie https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/uw-rechten-afdwingen/garantie)
 • Commerciële waarborgen die eventueel zouden worden verleend door een producent, vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de producent en kunnen niet aan VRA worden tegengesteld.
 • Bij beeldschermen worden defecte pixels niet aanzien als een gebrek maar enkel als een esthetische onvolkomenheid. Producten worden pas omgeruild als deze een bepaald aantal defecte pixels bevatten zoals vastgelegd in ISO 13406-2 norm.
 • De verbruiksproducten batterijen, inktpatronen/toners en fusers vallen niet onder deze wettelijke waarborg.
 • Bij adapters is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing.

7. INSTALLATIES EN INTERVENTIES

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door VRA zal de klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een de klant of een door de klant aangeduid persoon die de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door VRA afzonderlijk gefactureerd worden.

8. BETALING

 • Alle betalingen moeten contant bij levering of afhaling geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De betaling geschiedt zonder mogelijkheid van schuldvergelijking of korting.
 • Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van twaalf (12) % op jaarbasis verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Bovendien zal ingeval van niet-betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien (10) %, met een minimum van €50.
 • VRA zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de klant, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van VRA heeft voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren.

10. KLACHTEN

Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeurd binnen een termijn van 8 dagen vanaf de factuurdatum.

11. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 • VRA zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van VRA, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door derden.
 • In geen geval zal VRA aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant.
 • De aansprakelijkheid van VRA met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van VRA beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van VRA. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten of diensten.
 • VRA is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen.
 • Bij installaties of prestaties door VRA i.v.m. internet, kan VRA in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.
 • Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op VRA verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

12. WEBVERKOPEN

 • 12.1. Voor de webverkopen via de Webstore.be of VanRoey.be gelden onderstaande specifieke voorwaarden in de mate en voor zover deze afwijken van de overige algemene aan- en verkoopvoorwaarden VRA.
 • 12.2. De bestelling van de klant via webstore leidt slechts tot een overeenkomst vanaf het ogenblik van de integrale betaling door de klant op de door VRA aangegeven betaalwijze. VRA verwijst voor de toepasselijke wettelijke consumentenwaarborgen naar http://economie.fgov.be/nl/consument/.
 • 12.3. De levering door VRA gebeurt ofwel door de overhandiging van de bestelde producten in de magazijnen van VRA (ophaling door de klant) ofwel door verzending van de bestelde producten op het door de klant opgegeven leveradres.
  • In het geval van verzending aan de klant, zal de klant, een bedrag van €5,99 uit hoofde van verzendingskosten aan VRA verschuldigd zijn indien het bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten lager is dan €20. In het geval dit bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten hoger is of gelijk aan €20 zal de klant geen extra verzendingskosten aan VRA verschuldigd zijn.
  • De levertermijn van 30 dagen (in het geval van beschikbaarheid van de bestelde producten) neemt een aanvang vanaf de ontvangst door VRA van de door de klant gedane betaling.

13. HERROEPINGSTERMIJN BIJ INTERNETBESTELLINGEN

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Er kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden. Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in voor de goederen en diensten, te rekenen van de dag na de levering aan de consument. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten: 1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van bovenstaande herroepingstermijn; 2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of verouderen; 3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken (vb toestellen waarvan het besturingssysteem of de software werd in gebruik genomen).

14. ELEKTRONISCHE FACTURATIE

De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant gekozen afleverplatform. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan admin@vanroey.be.

15. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

 • Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen VRA en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 • Van de geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of de overeenkomsten tussen VRA en de klant kunnen enkel die rechtbanken kennis nemen die worden aangeduid in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

16. Care+ contract

Bij het aangaan van een Care+-contract gaat u akkoord met de voorwaarden hieromtrent. De medewerkers van Vanroey.be/Webstore.be zullen slechts verbinding met uw toestel maken wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Care+ is een jaarlijkse abonnementsformule die jaarlijks verlengd dient te worden. Wanneer u beslist om te stoppen met het contract, behouden wij het recht om de geïnstalleerde programma’s van op afstand te verwijderen van uw computer(s). Houdt er rekening mee dat u mogelijk ook niet meer beschermd bent tegen bv. virussen.

17. SafeZone

Safe Zone bevat een uitbreiding van uw garantie tot maximaal 3 jaar. De formule dekt niet enkel hardwareproblemen, maar ook accidentele schade (Premium) en de hierbijhorende werkuren. Via onze Omnium garantie wordt ook diefstal met braak verzekerd. Let op: diefstal moet kunnen aangtoond worden door middel van een procesverbaal (PV). Bij het Smartphone Omnium pakket wordt er gewerkt met een maandelijkse domiciliëring via de firma Capt Protection. De looptijd hiervan bedraagt minimaal 12, maximaal 36 maanden. Wanneer u het contract wenst op te zeggen, dient u dit aangetekend te doen. Adresgegevens: Cap Protection – Coebergenstraat 49a, B-2018 Antwerpen. Wanneer u beroep wilt doen op onze verlengde waarborg, zal er op basis van de uiterlijke schade en omschrijving van het probleem geoordeeld worden of deze al dan niet gedekt is. Toestellen die volledig onherstelbaar worden verklaard, worden omgeruild naar hetzelfde of gelijkaardig product (rekeninghoudende met een economische afschrijving van 20% per jaar). Het aankoopbedrag wordt nooit cash terugbetaald. Toestellen die worden omgeruild zijn niet langer gedekt door het Safe Zone programma. Deze kunnen wel opnieuw verzekerd worden.

Overeenkomst bij het gebruik van deze site

1. ALGEMEEN

Door het bezoeken van de website www.vanroey.be verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

2: INFORMATIE

Onder de term “informatie” wordt hiernavolgend verstaan: Alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, producten, diensten, lay-out, software, muziek, geluid, foto’s …. Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • Alle informatie verstrekt op www.vanroey.be wordt gedekt door alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten(zoals auteursrechten, tekeningen en modellen, het recht op databases,…), Copyright © 2007 Van Roey. Alle rechten voorbehouden.
 • De gebruikers van de website www.vanroey.be erkennen en aanvaarden dat alle informatie de exclusieve eigendom is en blijft van Van Roey en zijn respectievelijke content providers.
 • De verdeling, verkoop, reproductie, publicatie, bewerking, aanpassing, vertaling of gebruik voor commerciële doeleinden van alle mogelijke informatie, noch digitaal, op papier of op enige andere wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Van Roey Automation.
 • Sommige namen, tekens, merken of logo’s die op de website www.vanroey.be of de sites van zijn content providers voorkomen zijn geregistreerde en aldus beschermde handelsmerken.

4. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het gebruik van www.vanroey.be blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Elke commercialisatie van de verstrekte informatie, in welke vorm ook, is strikt verboden.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

www.vanroey.be tracht alle informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, en probeert zijn bronnen zo goed mogelijk na te kijken, evenals de gegevens zo veel als mogelijk up-to-date te houden. Ondanks al onze zorg kan www.vanroey.be niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

 • De juistheid, de volledigheid of de geschiktheid van de informatie aan de gebruikers ter beschikking gesteld op www.vanroey.be, ook niet als dit ernstige gevolgen heeft, ook niet als men ondertussen op de hoogte is gebracht;
 • De goede uitkomst van eventuele tips en/of raad gegeven door www.vanroey.be of van haar content providers;
 • De eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website www.vanroey.be of de onmogelijkheid deze te gebruiken. In het bijzonder kan Van Roey niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden ten gevolge van een verlies van gebruik of van gegevens die bekomen werden via www.vanroey.be of haar content providers;
 • De storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties van www.vanroey.be en in deze van haar content providers;
 • De inbreuken gepleegd door derden via de diensten en informatie aangeboden op www.vanroey.be of haar content providers. Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe www.vanroey.be kan gehouden worden. Indien u niet akkoord bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat u enige verhaalsrecht erin de website www.vanroey.be niet te gebruiken.

6. HYPERLINKS

www.vanroey.be biedt ter bevordering van het gemak van zijn gebruikers hyperlinks aan dewelke beheerd worden door derden. Deze worden zo goed als mogelijk onderzocht alvorens gelinkt te worden aan www.vanroey.be. www.vanroey.be kan echter niet aansprakelijk gesteld worden noch voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, noch voor de schade die uit het gebruik hiervan kan voortvloeien.

7. ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

Door gebruik te maken van de website www.vanroey.be verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:

 • Alle intellectuele rechten, zowel deze van Van Roey Automation als deze van derden, te respecteren;
 • Alle rechten van de mens te respecteren, in het bijzonder het recht op een privé-leven;
 • Zich te onthouden van het up- of downloaden van informatie die onwettig, schadelijk, racistisch, obsceen, seksistisch of om een andere reden verwerpelijk is;
 • Geen niet-toegelaten reclame of publiciteit te maken;
 • Geen bestanden behelpt met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma’s in staat de werking van een andere computer te schaden, te uploaden;
 • Geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten;
 • Zich te onthouden van het kraken, beschadigen of hacken van het systeem van www.vanroey.be of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet;
 • Geen nationale of internationale wetten te schenden.

8. BEPERKING VAN DE TOEGANG

www.vanroey.be behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, en van de gelinkte www.vanroey.be -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden.

9. WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

www.vanroey.be behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.

10. CONTACT

U kan ons contacteren op info@vanroey.be.

11. PRIVACY

www.vanroey.be hecht veel belang aan het onderhouden van een vertrouwelijke band tussen de gebruikers en www.vanroey.be zelf. Daarom is www.vanroey.be conform aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de automatische registratie van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Eveneens respecteert Van Roey de principes van het Europees Dataverdrag van 28 januari 1981. www.vanroey.be verzamelt gegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • Het bezorgen van de nieuwsbrief van www.vanroey.be;
 • Promotionele acties en marketing: aanbieden van informatie omtrent producten en diensten. De gebruiker behoudt evenwel te allen tijde een kosteloos recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor marketing-doeleinden via e-mail gericht aan winkel@vanroey.be;
 • De eventuele verwezenlijking van marktstudies;
 • Extern gebruik van de gegevens: www.vanroey.be kan de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers doorgeven of doorverkopen aan derden. Deze derden worden door www.vanroey.be zorgvuldig uitgekozen. Iedere gebruiker behoudt het recht deze dienst te weigeren door het volgen van de instructies die www.vanroey.be u zal bezorgen;
 • De verzameling van gegevens voor interne zaken: beheer van de websitewww.vanroey.be , profielanalyse van de gebruikers van www.vanroey.be voor een betere afstemming van de website www.vanroey.be op haar bezoekers;
 • Het gebruik van ‘cookies’: miniscule stukjes informatie die in de browser van uw PC worden opgeslagen. Deze kunnen enkel gelezen worden door diegene die de cookies heeft aangemaakt. www.vanroey.be kan eventueel gebruik maken van deze cookies, bijvoorbeeld voor het gebruik van de site eenvoudiger te maken of voor administratieve doeleinden. U kan de aanmaak van dergelijke cookies verhinderen door een gepaste configuratie van uw computer. Verdere instructies vindt u ook op de help-functie van uw browser.

Elke gebruiker waarvan Van Roey over de persoonlijke gegevens beschikt kan zich, mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) en een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, zich richten tot winkel@vanroey.be voor een schriftelijke mededeling van zijn/haar persoonsgegevens, alsmede de wijziging van onvolledige of incorrecte gegevens bekomen. Conform de wetgeschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen. Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. (02-542.72.30) (www.privacy.fgov.be) www.vanroey.be behoudt zich het recht deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Deze wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt door middel van melding op www.vanroey.be.

12. SLOTBEPALING

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of één van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).

13. ELEKTRONISCHE FACTURATIE

De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant gekozen afleverplatform. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan admin@vanroey.be

Privacy: uw gegevens zijn veilig bij ons

Download als PDF

Uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Om de verzamelde gegevens veilig te bewaren neemt VanRoey.be de nodige maatregelingen om uw gegevens te beschermen. Via deze verklaring geven we u heldere en transparante informatie over de verzamelde gegevens, hoe deze zullen worden gebruikt en met wie de informatie eventueel gedeeld wordt.

Deze privacyverklaring dient samen met onze gebruiksvoorwaarden en cookiebeleid gezien worden. VanRoey.be zal regelmatig haar Privacyverklaring aanpassen en de meest recente versie online beschikbaar stellen via https://www.vanroey.be/voorwaarden.

Deze Privacyverklaring werd nagekeken en laatst aangepast op 18/09/2019.

1. Contactgegevens en Functionaris voor Gegevensbescherming

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van uw gegevens door VanRoey.be.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze Privacyverklaring. Uw gegevens kunnen binnen VanRoey.be door verschillende afdelingen behandeld worden, dit naargelang de vooropgestelde doelstelling (bv. boekhoud-, marketing- of salesafdeling). Voor sommige aspecten van de dienstverlening werken we met derde partijen of schakelen we onderaannemers in. De doorgifte van uw gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doelen als bij Van Roey Backoffice BVBA zelf. Wij zien erop toe dat deze partijen uw gegevens veilig en respectvol beheren.

Om de dienstverlening zo vlot mogelijk te laten verlopen, kunnen uw gegevens uitzonderlijk ook gedeeld worden met externe verwerkers. Indien wij dit doen, zien we er op toe dat uw gegevens vertrouwelijk en op een veilige manier verwerkt en gebruikt worden.

Het is niet uitgesloten dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met internationale instellingen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u dan ook expliciete toestemming om uw gegevens met deze instellingen te delen. Uiteraard zorgen we ook hier dat gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de door ons vooropgestelde doelstellingen en dat gegevens niet op een onrechtmatige wijze gedeeld of verwerkt worden.

Ter bescherming van uw gegevens werd er binnen de organisatie een verantwoordelijke voor Gegevensbescherming aangesteld. Deze functie wordt ingevuld door de heer Hoefkens Kristof, Kempenlaan 2, B-2300 Turnhout. U kan contact met hem opnemen via het volgende e-mailadres: privacy@vanroey.be.

2. Doelstelling van de verwerking en rechtsgronden

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u als klant, leverancier of in een andere hoedanigheid contact heeft met de verschillende diensten van VanRoey.be.

Uw gegevens kunnen hierbij voor een aantal verschillende doeleinden verwerkt worden, waaronder:

 • Aankoop/verkoop: van goederen en/of diensten.
 • Klantenbeheer: informeren van klanten, beheer van klanteninformatie met een CRM-systeem.
 • Direct marketing: om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, evenementeninformatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties.
 • Leveranciersbeheer: informatie vragen bij leveranciers, beheer van leveranciersinformatie
 • Staffing: informeren van klant en kandidaat.
 • (Financiële) administratie: het afhandelen van uw betalingen, om wettelijke verplichtingen na te komen.

Voor deze verwerkingen stellen wij de volgende rechtsgronden voorop:

 • Toestemming: de toestemming zal vooral gebruikt worden in het kader van Direct Marketing. Om u via mail op de hoogte te kunnen houden over aanbiedingen en promoties hebben wij uw toestemming nodig. Indien u deze nog niet ontvangt, kan u zich inschrijven via onze website: https://www.vanroey.be/nieuwsbrief.

  In die gevallen waar uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, kan u deze toestemming op ieder moment intrekken. In dat geval zullen wij de verwerking dan ook stopzetten. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat, indien wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken, bepaalde diensten niet verder kunnen verstrekken.

 • Voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst: om de aangegane overeenkomsten tot een goed einde te brengen en een correcte dienstverlening te voorzien, is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan uw contactgegevens en financiële gegevens.
 • Wettelijke verplichting: in het kader van de toepasselijke wetgeving zijn wij onder bepaalde omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken en voor een bepaalde periode te bewaren. Denk hierbij aan wettelijke verplichtingen in verband met facturatie.
 • Gerechtvaardigd belang: in dat geval waarbij uw gegevens op een andere wijze worden verkregen dan aan de hand van de toestemming, verwerken wij de gegevens aan de hand van het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Ons gerechtvaardigd belang heeft telkens betrekking op de optimalisatie van onze dienstverlening. Hierbij verwerken we niet meer gegevens dan puur noodzakelijk en respecteren we uw rechten op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

3. Categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van bovenvermelde doeleinden. Hierbij gaan wij telkens enkel de persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de vooropgestelde doelstelling. VanRoey.be verbindt zich er toe deze gegevens niet verder te gebruiken op een manier die strijdig is met deze doelstellingen of met deze privacyverklaring.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken:

 • Gewone categorieën van persoonsgegevens: in het kader van de vooropgestelde doelstellingen gaan wij gewone categorieën van persoonsgegevens verwerken. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw contactgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.
 • Gedragsgegevens: om bepaalde doelstellingen te bereiken gaan wij, in beperkte mate gedragsgegevens van onze klanten verwerken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aankoopgedrag van klanten. Op deze manier vermijden we dat er e-mails gestuurd worden naar een doelgroep die totaal geen interesse heeft in bepaalde producten of diensten.
 • Financiële gegevens: voor een correcte facturatie is het noodzakelijk dat wij bepaalde financiële gegevens van onze klanten verwerken. Doorgaans gaat het om bedrijfsgegevens zoals SWIFT-code, BIC-code, banknaam en rekeningnummer. Maar zowel voor bedrijfsgegevens als financiële gegevens met betrekking tot natuurlijke personen, verlenen we deze gegevens een bijzondere bescherming.

De persoonsgegevens die voor u worden verwerkt, worden rechtstreeks bij u als betrokkene verkregen. Voor het uitvoeren van bepaalde diensten kan het zijn dat er meer gegevens zullen worden opgevraagd. Wij verbinden ons er toe enkel die gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de ons vooropgestelde diensten. In geen geval worden bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Geeft u als betrokkene dergelijke persoonsgegevens zelf aan ons (als verwerkingsverantwoordelijke), gaan we uit van een expliciete toestemming deze te mogen verwerken.

4. Bescherming van uw gegevens

Om uw persoonsgegevens en privacy maximaal te beschermen, neemt VanRoey.be alle mogelijke organisatorische en technische maatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal, onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Een team van Network Security Engineers staat in voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur en onze medewerkers zijn opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

Mocht er zich toch een gegevenslek voordoen, met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, wordt u hiervan persoonlijk verwittigd door de in de wet voorziene omstandigheden.

5. Gegevens inkijken, corrigeren of laten verwijderen

Zoals wettelijk voorgeschreven heeft u recht op toegang tot uw gegevens. U kan ons vragen of we persoonsgegevens van u verwerken; waarvoor we die verwerken; welke gegevenscategorieën we verwerken; met welke categorieën van derden we uw persoonsgegevens delen; wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens automatisch zouden verwerken.

Uw recht op toegang kan u schriftelijk uitoefenen via e-mail naar privacy@vanroey.be. Uw aanvraag zal uiterlijk 30 dagen na ontvangst en mits alle vereiste informatie te hebben ontvangen, worden beantwoord. Om uw recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we u om een bewijs van uw identiteit vragen.

U heeft ook het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Ook hiervoor kan u steeds contact opnemen via mail. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijke vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen. Houd er rekening mee dat we u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Daar bepaalde gegevens wettelijk verplicht zijn voor een specifieke periode bij te houden, kunnen niet alle gevraagde gegevens altijd verwijderd worden.

Om gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u om ons iedere wijziging te melden.

6. Recht op afbeelding

Het is gebruikelijk dat wij op evenementen beeld- of video-opnames maken van de aanwezigen. Telkens wij dit doen nemen wij ook alle maatregelen om te verzekeren dat wij hierbij telkens uw recht op uw afbeelding zullen respecteren. Wij wensen u hier dan ook grondig over te informeren zodat u op de hoogte bent van deze mogelijkheid, en zodat u weet wat u in dit verband kan ondernemen.

Wij brengen u er dan ook graag van op de hoogte dat indien u deelneemt aan een event, dat door een onderneming van de Van Roey ICT Group wordt georganiseerd, dat de mogelijkheid bestaat dat er een afbeelding of video-opname van u gemaakt wordt. Deze beelden kunnen nadien gebruikt worden als sfeerbeelden op onze website of via social media. Door deel te nemen aan deze events geeft u ons dan ook de uitdrukkelijke toestemming om deze afbeeldingen te maken en deze ook daadwerkelijk te gebruiken of te publiceren. Wij gaan hierbij telkens het nodige respect tonen voor uw persoonlijke leefsfeer.

Indien u niet op een foto wenst te staan staat het u telkens vrij om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen en deze zal daar dan ook telkens rekening mee houden.

Indien wij een foto publiceren waar u op staat, en u heeft hier bezwaar tegen, dan kan u altijd contact opnemen met onze Marketingafdeling via het volgende e-mailadres marketing@vanroey.be. In dit geval zullen wij dan ook de nodige stappen ondernemen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Om aan dit recht te kunnen voldoen moeten wij natuurlijk wel in staat zijn om u te identificeren, dus gelieve de nodige informatie te voorzien opdat wij u bezwaar zo snel mogelijk kunnen behandelen.

Deze mogelijkheid doet natuurlijk geen afbreuk aan uw rechten zoals deze worden voorzien in de voorgaande privacyverklaring. U kan ook steeds contact opnemen met onze privacyverantwoordelijken
 privacy@vanroey.be.

7. Marketing Automation

VanRoey.be maakt gebruik van marketing automation. In dit kader worden gegevens bijgehouden van welke pagina’s er op onze website worden bezocht, en naar welke artikels er wordt gekeken. In dit verband zal enkel het IP adres van de bezoeker geregistreerd worden. Deze verwerking zal plaatsvinden op basis van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. De gegevens die op deze manier zullen niet verder gekoppeld worden aan andere persoonsgegevens.

Marketing cookies worden pas geïnstalleerd van zodra de bezoeker hiervoor zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Verdere gegevens gaan pas gekoppeld worden van zodra de bezoeker zijn/haar gegevens ook invult op één van de invulformulieren op onze website. Op basis van deze dubbele toestemming proberen wij de rechten en vrijheden van onze bezoekers zo goed mogelijk te beschermen.

Deze cookies worden voor een periode van 1 jaar geïnstalleerd, nadat de bezoeker zijn/haar toestemming heeft gegeven. De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de door ons vooropgestelde doelstelling.

8. Bewaartermijn

Gegevens van klanten, leveranciers en andere betrokken worden niet langer bewaard dan nodig. We toetsen hierbij de noodzakelijkheid af en houden rekening met de wettelijke verplichtingen waaraan VanRoey.be wordt onderworpen.

Wanneer persoonsgegevens worden gearchiveerd respecteren we de wettelijke en administratieve voorschriften die hierop van toepassing zijn en bewaken we het gebruik van deze persoonsgegevens in onze verwerkingsprocessen.

9. Vragen

Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u uw gegevens wijzigen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Ons team van specialisten en juristen staan klaar om u een passend antwoord te bieden. Heeft u een klacht? Dan kan u dit tevens via onderstaande contactgegevens melden.

Bent u niet tevreden over het verkregen antwoord? Dan kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Contactgegevens hiervan vindt u op hun website.

Cookieverklaring

Dit cookiebeleid regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als deel van uw bezoek aan onze website en de bijbehorende diensten. De gegevens worden verzameld, beheerd, gebruikt en gedeeld door VAN ROEY BACKOFFICE BVBA, gevestigd te Antwerpseweg 116H – 2440 Geel, geregistreerd in de KBO onder nummer BE 0835.288.675, welke optreedt als overkoepelde organisatie voor de volgende ondernemingen:

 • Van Roey Automation NV
 • Servicenter Webstore BVBA
 • LogiQstar Belgium BVBA
 • LogiQstar International BVBA
 • Data Center Kempen BVBA

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waarbij sommige cookies persoonsgegevens bevatten. Wanneer u onze website of diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan deze verkregen via cookies en soortgelijke technologieën. Als u hierover meer wil weten kan u altijd onze privacy policy raadplegen.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of soortgelijke technologieën waarmee we gegevens (waaronder persoonsgegevens) over u verzamelen en verwerken. De cookies en soortgelijke technologieën bestaan uit:

_gaStatistischRegistratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Google Analytics voor dataverzameling.24 maanden
_gidStatistischRegistratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Google Analytics voor dataverzameling.24 uur
_gclStatistischRegistratie van conversies door Google Adwords30 dagen
cookieconsent_statusFunctioneelIdentificeren van de toestemming om marketingcookies te plaatsen.12 maanden
_cfduidMarketingCookie van ActiveCampaign om gebruiker anoniem te taggen.365 dagen
cd_pubnub_visitorFunctioneelLive chatSessie
site_visit_timeFunctioneelLive chatSessie
visit_countFunctioneelLive chatSessie
c_userMarketingRegistratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Facebook voor dataverzameling en marketingdoeleinden.3 maanden
FrMarketingCookie van Facebook om geadverteerde producten aan te bieden.3 maanden
BizoIDMarketingCookie gebruikt door LinkedIn179 dagen
UserMatchHistoryMarketingCookie gebruikt door LinkedIn179 dagen
IDEMarketingVerzamelt demografische eigenschappen en rapporteert advertentiegegevens.354 dagen
NIDMarketingRegistratie van uniek ID voor gerichte advertenties6 maanden
prismMarketingCookie gebruikt door ActiveCampaign.30 dagen
SL_C_23361dd035530StatistischCookie van Smartlook om geanonimiseerde kwalitatieve data te verzamelen365 dagen

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647U kan de installatie van cookies voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. U kan op elk moment de cookies die reeds geïnstalleerd zijn verwijderen van uw apparaat. Via de link achter uw browser kan u hier meer informatie over terugvinden.

Wanneer u cookies weigert of de-installeert, kunnen bepaalde toepassingen mogelijk niet naar behoren werken. Indien u wilt dat de site goed functioneert, maar niet wilt dat er marketingcookies geplaatst worden kan u altijd een ‘Do Not Track’ verzoek configureren in uw browser. Al onze marketingcookies respecteren u verzoek.

 • Chrome: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Scrol naar de privacy sectie en selecteer” Do Not Track”.
 • Chrome mobiel: Ga naar instellingen en ga vervolgens naar de privacy sectie en zet “Do Not Track” aan.
 • Firefox: Selecteer Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje ” Do Not Track” aan.
 • Internet Explorer: Klik op de knop Extra en vervolgens Internetopties > Geavanceerd. Selecteer “Altijd Do not Track Header verzenden”.
 • Edge: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Zet vervolgens “Verstuur Do Not Track verzoek” aan.
 • Safari: Ga naar Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje “Website vragen om mij niet te volgen” aan.
 • Opera: Klik op Voorkeuren> Geavanceerd> Beveiliging en selecteer “Websites vragen mij niet te volgen”.

Onze contactinformatie:

Email disclaimer

De informatie in deze mail is vertrouwelijk en enkel bedoeld voor de in het bericht aangeduide geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, vragen wij u de afzender te verwittigen en het origineel en alle eventuele kopijen ongelezen te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

VanRoey.be is niet verantwoordelijk voor de juiste en volledige transmissie van de informatie in deze drager of een vertraging van de ontvangst ervan. VanRoey.be kan niet garanderen dat deze email vrij van virussen is, of dat de mail verzonden is zonder de ongeoorloofde tussenkomst van een derde partij.

VanRoey.be kan geen waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de informatie in het e-mailbericht geven en kan derhalve daaruit geen verplichtingen op zich nemen. VanRoey.be is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of het zich baseren op dit e-mailbericht en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

Aan dit bericht – inclusief de bijlagen – kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Wettelijk bindende verplichtingen kunnen alleen het gevolg zijn van een geschreven document, ondertekend door gemachtigde vertegenwoordigers.

Verwerkingsovereenkomst

 1. In de uitvoering van de Diensten zal de Opdrachtgever VanRoey.be toegang geven tot persoonsgegevens. Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing telkens VanRoey.be optreedt als verwerker. 

VanRoey.be verbindt zich er dan ook toe om deze persoonsgegevens enkel te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Diensten. Daarbij zal VanRoey.be steeds haar verplichtingen, zoals voorzien in de Algemenen Verordening Gegevensbescherming (AVG), naleven. 

 1. Indien de Opdrachtgever informatie vraagt welke buiten de scope van de Diensten valt, zal VanRoey.be de Opdrachtgever daar op wijzen. In deze gevallen zal VanRoey.be deze informatie dan ook niet meedelen aan de Opdrachtgever, indien dit een schending zou uitmaken van de AVGVanRoey.be zal de Opdrachtgever hieromtrent informeren. 
 2. In het kader van de Diensten zal de Opdrachtgever optreden als de Verwerkingsverantwoordelijke. VanRoey.be zal optreden als Verwerker. De Partijen dienen dan ook elk hun respectievelijke verplichtingen, zoals voorzien in de AVG, na te leven. 
 3. Volgende bepalingen zijn van toepassing op de gegevensverwerking doorVanRoey.be.

ART. 1 – ALGEMEEN 

 1. Als Verwerker zalVanRoey.be, onder meer, de volgende types van persoonsgegevens verwerken, adressen en financiële gegevens van derde partijen, contactgegevens van klanten,… . 
 2. De Verwerking van persoonsgegevens zal betrekking hebben op de persoonsgegevens van de volgende categorieën van betrokkenen, Medewerkers, klanten, leveranciers, enz. 
 3. De gegevens worden enkel verwerkt met het oog op de uitvoering van de Diensten, of in het kader van wettelijke verplichtingen van de Opdrachtgever of van VanRoey.be. De gegevens worden verwerkt voor de volledige duur van de dienstverlening, of voor zo lang deze verwerking noodzakelijk is in het kader van wettelijke verplichtingen van de Opdrachtgever of van VanRoey.be. Indien VanRoey.be de gegevens moet verwerken op basis van een wettelijke verplichting zal zij de Opdrachtgever hier onmiddellijk van op de hoogte brengen, tenzij het VanRoey.be wettelijk niet is toegestaan om dit aan de Opdrachtgever mee te delen. 
 4. VanRoey.be zal de gegevens verwerken op basis van de schriftelijke instructies van de Opdrachtgever 

ART. 2 – SUBVERWERKERS: 

 1. De Opdrachtgever geeft VanRoey.be een algemene toestemming om gebruik te maken van subverwerkers. Indien de Opdrachtgever hier om vraag zal VanRoey.be de Opdrachtgever informeren omtrent de subverwerkers die zij in het kader van deze Overeenkomst gebruiken. 
 2. Indien VanRoey.be wijzigingen aanbrengt aan deze subverwerkers zal VanRoey.be de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. De Opdrachtgever kan redelijke argumenten aanvoeren tegen de verandering van deze subverwerker. In dit geval dient de Opdrachtgever VanRoey.be, binnen 10 dagen na de kennisgeving, informeren omtrent haar redelijke bezwaren. 

De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een subverwerker te weigeren. Indien deze weigering tot gevolg heeft dat de Diensten niet uitgevoerd kunnen worden zal VanRoey.be de Opdrachtgever hieromtrent informeren. De Overeenkomst zal dan ontbonden worden, zonder dat dit aanleiding zal geven tot schadevergoeding in hoofde van één van de Partijen. 

 1. Het feit dat VanRoey.be zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk toevertrouwt aan derden ontheft hem niet van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de Opdrachtgever. 
 2. Wanneer VanRoey.be een subverwerker inschakelt worden aan deze subverwerker gelijkaardige verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Overeenkomst zijn opgenomen. 

ART. 3 – VERTROUWELIJKHEID 

 1. VanRoey.be verbindt zich ertoe om alle redelijke maatregelen te treffen teneinde de toegang tot de Persoonsgegevens strikt te beperken tot deze werknemers of aangestelde en/of onderaannemers die noodzakelijkerwijs kennis dienen te nemen van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Diensten, dan wel teneinde tegemoet te komen aan toepasselijke regelgeving. 
 2. De Verwerkingsverantwoordelijke erkent dat de Persoonsgegevens meegedeeld kunnen worden aan Verbonden Ondernemingen van de Verwerker in die mate dat dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Diensten, dan wel teneinde tegemoet te komen aan toepasselijke regelgeving.

ART. 4 – BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS 

 1. De Partijen garanderen dat ze de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen, en blijven nemen, om de persoonsgegevens te beveiligen.
 2. VanRoey.be neemt onder meer de volgende technische- en organisatorische maatregelen. Deze lijst dient als voorbeeld en zal onder geen beding limitatief zijn: 
 • Gegevensbeschermingsbeleid 
 • Informatieveiligheidsbeleid 
 • Datalekprocedure 
 • Awareness programma 
 • Antivirus 
 • Firewall 
 • Toegangscontrole 
 • Two factor authentication 
 • Geregistreerde DPO: Kristof Hoefkens (kristof.hoefkens@vanroey.be) 
 •  

ART. 5 – INFORMATIE EN BIJSTAND 

 1. VanRoey.be zal tegemoet komen aan de redelijke verzoeken van de Opdrachtgever in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen.  
 2. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om zijn eigen verplichtingen in het kader van de AVG, of enige andere privacywetgeving, na te komen. Indien de Opdrachtgever zelf beter geplaatst is om aan het betreffende verzoek te voldoen zal VanRoey.be de Opdrachtgever hieromtrent informeren. Indien de Opdrachtgever dan nog steeds VanRoey.be vraagt om deze verplichting te voldoen zal VanRoey.be hiervoor een redelijke vergoeding kunnen aanrekenen aan de OpdrachtgeverVanRoey.be zal de Opdrachtgever, voorafgaandelijk aan de uitvoering, van het verzoek informeren omtrent de vergoeding, en de redenen waarom zij van mening zijn dat deze aangerekend dient te worden.  
 3. Indien VanRoey.be van een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn rechten krijgt, in verband met de Diensten, zal VanRoey.be de Opdrachtgever hier onmiddellijk van op de hoogte brengen. VanRoey.be zal in geen beding op een dergelijk verzoek reageren, zonder voorafgaandelijke instructies te hebben ontvangen van de Opdrachtgever. 
 4. VanRoey.be zal de Opdrachtgever onmiddellijk informeren indien zij van mening zijn dat de instructies van de Opdrachtgever een schending uitmaken van de AVG, of van enige andere regelgeving in verband met gegevensbescherming. 

ART. 6 – AUDIT 

 1. De Opdrachtgever heeft op elk ogenblik het recht om de naleving van deze verwerkersovereenkomst te controleren. Daartoe heeft hij het recht zich ter plaatse te begeven in de lokalen of plaatsen waar VanRoey.be de verwerking uitvoert. 
 2. VanRoey.be kan de toegang van de Opdrachtgever tot de ruimten van de Verwerker beperken tot een ruimte die door VanRoey.be wordt voorzien en de auditor mag geen documenten van de VanRoey.be kopiëren of verwijderen zonder de voorafgaande goedkeuring en instemming van VanRoey.be. 
 3. Indien de Opdrachtgever een dergelijke audit wenst uit te voeren zal hij VanRoey.be hieromtrent tijdig informeren, en dit ten minste 1 maand voor de gewenste datum van de audit. 
 4. De Opdrachtgever garandeert dat de audit zo wordt uitgevoerd dat de hinder voor VanRoey.be en zijn bedrijfsvoering tot een minimum beperkt blijft. Mocht de door de Opdrachtgever voorgestelde datum voor de audit te grote praktische problemen met zich meebrengen voor VanRoey.be zal VanRoey.be de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen, en dit ten laatste binnen een periode van zeven (7) dagen. De Partijen zullen dan in onderling overleg een alternatieve datum overeenkomen, en dit zo dicht mogelijk bij de initieel voorgestelde datum. 
 5. Een dergelijke audit zal niet vaker dan één (1) keer per contractjaar voorkomen.
 6. De Opdrachtgeverzal aan de auditors voldoende geheimhoudingsverplichtingen opleggen. Bovendien heeft VanRoey.be het recht om te vereisen dat de auditors voor het begin van de audit een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen, in een vorm zoals uiteengezet door VanRoey.be. Het is in alle gevallen essentieel om de vertrouwelijke informatie van VanRoey.be te beschermen. 
 7. Alle kosten van de audit komen uitsluitend voor rekening van de Opdrachtgever.

ART. 7 – INBREUK IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS 

 1. VanRoey.be informeert de Opdrachtgever onverwijld en zonder onredelijke vertraging, zodra hij kennis heeft genomen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens. 
 2. VanRoey.be informeert de Opdrachtgever na elke melding op grond van Artikel 7.1. over verdere ontwikkelingen betreffende de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens. 
 3. Partijen dragen elk de door henzelf in verband met de melding aan de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit en Betrokkene gemaakte kosten.
 4. Voor zover de voorbereiding van de melding VanRoey.be onnodige lasten bezorgt, heeft VanRoey.be het recht om voor zijn assistentie door de Opdrachtgever vergoed te worden volgens de uurtarieven van VanRoey.beVanRoey.be zal de Opdrachtgever contacteren alvorens deze vergoeding aan te reken. VanRoey.be zal hierbij aangeven waarom zij van mening zijn dat deze vergoeding aangerekend dient te worden. 

ART.8 – DATA VERWIJDEREN OF TERUG BEZORGEN 

 1. Bij de beëindiging van deze Overeenkomst heeft de Opdrachtgever de keuze om de data te laten verwijderen, of deze terug te laten bezorgen, door VanRoey.be. Nadien zullen de gegevens verwijderd worden door VanRoey.be, tenzij er een wettelijke verplichting op VanRoey.be rust om deze gegevens nog verder te bewaren. 

Ook Interessant

Onze medewerkers staan voor je klaar. Download onze hulp op afstand en word meteen geholpen door onze experts!
“We are the Trusted Guide to your digital journey, so you can create wonderful things” - Dàt is onze missie. De groeistrategie van iedere organisatie moet vandaag een digitaal luik hebben. Business, strategie en ICT kunnen niet zonder elkaar.
Al onze contactgegevens, openingsuren en adressen verzameld. Ook vind je onze BTW en KMO Portefeuille registratienummers