Overlay | VanRoey.be

Voorwaarden

Samenwerking gefundeerd op vertrouwen

Goeie afspraken, goeie vrienden. We trachten op een zo transparante en helder mogelijke manier onze werking voor je te verduidelijken. Heb je nog vragen? Bel ons gerust op 014 470 605. 

Algemene aan- en verkoopsvoorwaarden professionelen

Download als PDF

Dit zijn de algemene verkoops-, leverings- en onderhoudsvoorwaarden van Van Roey Automation NV, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in België te Steenweg op Antwerpen 101, 2300 Turnhout, ingeschreven onder BTW BE 0457.553.651.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele overeenkomsten die de Klant sluit met één van de volgende ondernemingen:

 • Van Roey Backoffice BVBA
 • Servicenter Webstore BVBA
 • Logiqstar Belgium BVBA
 • Logiqstar International BVBA
 • Data Center Kempen BVBA

Hierna te noemen VanRoey.be.

1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen, transport en facturatie uitgaande van VanRoey.be, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds VanRoey.be en anderzijds de Klant, niet-consument, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

1.2. Per afzonderlijk product, of per afzonderlijke dienst kunnen er ook bijzondere voorwaarden met product- of dienstspecifieke bepalingen alsook contractvoorwaarden van toepassing zijn, in geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van de goederen- of dienstspecifieke overeenkomst primeren de bijzondere voorwaarden op de Algemene Voorwaarden.

1.3. Ingeval de Klant voor niet-professioneel gebruik beroep wenst te doen op de producten en/of diensten van VanRoey.be, dient hij deze hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Klant nalaat om dit voorafgaandelijk te melden zal deze onherroepelijk worden beschouwd als zijnde een professionele gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden, ongeacht het al dan niet gebruiken van een BTW-nummer.

2. AANBIEDINGEN – OFFERTES

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van VanRoey.be, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden VanRoey.be niet. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.

2.2. Een bestelling/opdracht van de Klant is slechts contractueel bindend voor VanRoey.be indien VanRoey.be de inhoud hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In hoofde van de Klant maakt elke bestelling/opdracht onmiddellijk een contractueel bindend aanbod uit, ook voor de schriftelijke aanvaarding ervan door VanRoey.be. Het aanwenden en/of bewaren door de Klant van om het even welk product dan wel de uitvoering van diensten door of met medeweten van de Klant, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de Klant, als de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren.

3. SPECIFICATIES/ PERSONEEL

3.1. VanRoey.be behoudt zich het recht om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties of de vooropgestelde dienstverlening, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten/diensten of economische voorwaarden. VanRoey.be waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product of de geleverde dienst.

3.2. VanRoey.be behoudt zich het recht te bepalen welke medewerkers worden toegewezen aan een opdracht, alsook om deze medewerkers te vervangen gedurende de opdracht. In overeenstemming met Artikel 31 §1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers, mogen de Klant, diens werknemers of agenten geen instructies geven aan werknemers van VanRoey.be en dienen ze zich ervan te onthouden om enige vorm van gezag over de werknemers van VanRoey.be uit te oefenen. De gevolgen van een overtreding van dit verbod zijn voor rekening van de Klant. De Partijen aanvaarden en erkennen uitdrukkelijk dat de tussen hen tot stand gebrachte relatie een relatie is van twee onafhankelijke rechtspersonen. De partijen nemen alle wettelijke, sociale, fiscale en commerciële verplichtingen in acht die van toepassing zijn op onafhankelijke ondernemingen.

4. AFWERVINGSVERBOD

4.1. De Klant verbindt zich ertoe noch direct noch indirect werknemers of gewezen werknemers van VanRoey.be of van haar dochter- of zustermaatschappijen in dienst te nemen of aan te stellen als consultant. Deze bepaling geldt zowel gedurende de Overeenkomst als gedurende een termijn van vierentwintig (24) maanden na afloop van de Overeenkomst. De termijn welke in de Overeenkomst is voorzien zal hiervoor bepalend zijn.

4.2. In geval van inbreuk op deze clausule zal de Klant aan VanRoey.be een forfaitaire schadevergoeding betalen die gelijk is aan 12 maanden brutoloon van de werknemer of de ex-werknemer, zoals de laatste is betaald door VanRoey.be en dit met een minimum van vijfentwintigduizend (25.000) euro.

5. PRIJZEN

5.1. De prijzen van VanRoey.be zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen en belastingen.

De prijzen voor de betalende diensten worden vastgesteld in de offerte en/of in de dienstverleningsovereenkomst tussen VanRoey.be en de Klant. Zij worden uitgedrukt in euro of in de munt overeengekomen tussen de partijen. De prijzen worden vastgesteld op basis van een uur-/dagtarief dat kan verschillen naargelang het niveau van de uit te voeren diensten.

De prijzen zijn gesteld Ex Works: BTW en andere belastingen of heffingen, kosten voor communicatie, vertaling, opleiding, verplaatsing en verblijf, en in het algemeen aantoonbare voorschotten, zijn niet inbegrepen in begrote prijzen of tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald.

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de verzendingskosten niet in de prijs begrepen.

Kosten voor spoedbestellingen, spoedleveringen of -interventies zijn altijd ten laste van de Klant. Alle bijkomende leveringen van diensten, op aanvraag van de Klant door VanRoey.be verricht, worden onmiddellijk, afzonderlijk aan de Klant gefactureerd aan de op dat moment algemeen geldende tarieven.

Iedere levering van goederen of diensten moet gezien worden als een afzonderlijke transactie. Promoties welke betrekking hebben op die levering hebben dan ook geen invloed op voorgaande of nog te volgen leveringen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2. VanRoey.be behoudt zich het recht om de tarieven van haar producten en diensten jaarlijks aan te passen. Wanneer de levering van alle goederen en/of diensten niet plaatsvindt op het moment van sluiten van de overeenkomst, kan de aangegeven prijs door VanRoey.be worden gewijzigd indien één of meer van de samengestelde kostprijselementen wijzigen, bijvoorbeeld in geval van een prijsverhoging door de fabrikant of toeleverancier. Indien de prijs hierdoor met 20% of meer stijgt, kan de Klant het contract binnen de vijf (5) werkdagen na de bekendmaking van de nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, opzeggen bij aangetekend schrijven voor die goederen, die na het in voege treden van de nieuwe prijs moeten worden geleverd. Hiervoor reeds betaalde sommen worden teruggestort. Indien de Klant niet reageert binnen bovenvermelde periode van vijf (5) werkdagen, impliceert dit zijn akkoord met de levering aan de aangepaste prijzen.

Licentievergoedingen en andere vergoedingen welke bestaan uit recurrente betalingen, worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de volgende formule:

Nieuw Bedrag = Oud Bedrag x (0,2 + 0,8 x (Nieuwe Index/Aanvangsindex))

Oud bedrag staat hierbij voor bedrag in het begin van de contractuele periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van de indexering. De index die in deze formule wordt bedoeld is de “Agoria Loonkosten Index (nationaal gemiddelde)”, de Agoria index genoemd. Deze indexatie heeft geen betrekking op het aanbod van leveranciers van VanRoey.be waardoor eventuele prijsschommelingen van leveranciers te allen tijde kunnen worden doorgerekend aan de Klant.

Een prijsaanpassing op basis van de bovenstaande formule geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3. In het geval dat een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden (zoals maar niet beperkt tot koerswijzigingen, schaarste op de markt enzovoort) tot gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst voor VanRoey.be een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, zullen de partijen heronderhandelen om samen een billijke wijziging van de overeenkomst overeen te komen.

6. LEVERING

6.1. De levering van goederen door VanRoey.be gebeurt Ex Works. De risico’s verbonden aan de apparatuur gaan over op de Klant op het ogenblik van de levering. De Klant verzekert de risico’s op zijn kosten.

6.2. De door VanRoey.be vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en binden VanRoey.be niet. Alle tijdschema’s, termijnen en leveringsdata welke door VanRoey.be worden voorzien, zijn opgesteld in kader van veronderstellingen die VanRoey.be hiervoor in aanmerking neemt. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. De uitvoering is afhankelijk van een aantal onzekere factoren en deze tijdschema’s, termijnen en/of leveringsdata vormen bijgevolg een indicatieve benadering.

Elke klacht omtrent de levering, de staat, de werking en de conformiteit van goederen en/of diensten moet aan VanRoey.be binnen de vijf (5) werkdagen na de levering per aangetekend schrijven betekend worden, op straffe van verval.

7. GEBRUIKSRECHTEN EN LICENTIES

7.1. Het door de Klant verschuldigde bedrag voor het gebruiksrecht van de door VanRoey.be ontwikkelde toepassingssoftware heeft betrekking op de gebruikslicentie van de toepassing en op het wettelijk onderhoud van deze toepassing.
Zijn evenwel niet inbegrepen, de aanpassingen in de op de programmatuur toepasselijke wetgeving, die zo ingrijpend zijn dat de architectuur van de programmatie fundamenteel dient te worden aangepast, of waarbij diverse programmamodules grotendeels dienen herschreven te worden. In dergelijke gevallen zullen afzonderlijke regelingen met de gebruikers worden uitgewerkt. De kosten voor dergelijke aanpassingen kunnen doorgerekend worden aan de Klant.

7.2. Het volledig opnieuw programmeren van toepassingen ingevolge gewijzigde technologische omstandigheden is evenmin in de onderhoudskosten begrepen.

8. INSTALLATIES EN INTERVENTIES

8.1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de Klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door VanRoey.be zal de Klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangeduid of aangesteld persoon die de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van de Klant, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door VanRoey.be afzonderlijk gefactureerd worden.

9. BETALING

9.1. Alle betalingen dienen te gebeuren binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij er op de factuur een andere betalingstermijn is voorzien, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Alle huidige en toekomstige belastingen en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, zijn ten laste van de Klant.

9.2. Facturen dienen betwist te worden binnen een periode van acht (8) weekdagen vanaf hun dag van uitgifte, zoniet zullen ze worden beschouwd als geaccepteerd. Indien een gedeelte van een factuur ter goeder trouw wordt betwist, dan zal het onbetwiste gedeelte onmiddellijk betaald worden. Na afhandeling van de betwisting, zullen alle bedragen die verschuldigd zijn aan VanRoey.be worden betaald met inbegrip van de lager vermelde interesten, en zulks te rekenen vanaf de dag waarop de bedragen verschuldigd waren.

9.3. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van acht (8) % op jaarbasis verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Bovendien zal ingeval van niet-betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien(10) % van de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van €500 dit onder voorbehoud van een hogere schadevergoeding indien een grotere schade wordt aangetoond.

Alle relevante invorderingskosten die door VanRoey.be zijn gemaakt, naar aanleiding van de betalingsachterstand, zijn ten laste van de Klant.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de Klant, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van VanRoey.be heeft voldaan. De eigendomsoverdracht zal dan ook pas plaatsvinden na betaling van het geheel der schuldvorderingen ontstaan uit de handelsbetrekking met de koper. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1. In het kader van de uitvoering van diensten kan VanRoey.be drie vormen van software leveren:

 • Software die eigendom is van derden
 • Standaardsoftware die eigendom is van VanRoey.be
 • Software op maat die door VanRoey.be voor de Klant wordt ontwikkeld.

11.2. De intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, die door VanRoey.be wordt bekend gemaakt aan de Klant in het kader van de uitvoering van de opdracht, blijven eigendom van VanRoey.be of de derde-leverancier. De Klant garandeert dat alle documentatie en inlichtingen die door hem aan VanRoey.be werden verstrekt met het oog op de uitvoering van de opdracht en het gebruik ervan vrij is van intellectuele rechten van derden, en vrijwaart VanRoey.be tegen elk verlies, schade, kosten, uitgaven of andere vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk op de intellectuele rechten van derden.

De Klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook met betrekking tot de generieke kennis en knowhow die door VanRoey.be wordt ter beschikking gesteld bij de uitvoering van de opdracht, de eigendom is van VanRoey.be of van derde-leveranciers en haar eigendom blijft. De Klant krijgt een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht op de software, onder de voorwaarden van de softwareontwikkelaar. De Klant heeft niet het recht om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan de software en evenmin om de software bij derden te verspreiden of door derden te laten gebruiken zelfs niet indien hij over de broncode beschikt. De Klant zal de software enkel gebruiken voor zijn interne bedrijfsvoering, en zal de software niet in sub-licentie geven, noch distribueren, noch de software op een andere wijze ter beschikking stellen van een derde, een partner of aanverwant bedrijf of controlerende vennootschap.

11.3. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht de eigendom van VanRoey.be. Zelfs indien anders wordt overeengekomen, gaan de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht pas over op het ogenblik van de volledige betaling van alle facturen in verband met deze opdracht.

11.4. Ingeval software die eigendom is van derden rechtstreeks door de Klant van de derde-leverancier wordt aangekocht dan wel door VanRoey.be wordt geleverd, zijn de leveringsvoorwaarden, licenties, garanties, voorwaarden van ondersteuning en andere contactuele voorwaarden toepasselijk die de derde-leverancier oplegt. VanRoey.be zal in dit verband geen aanvullende verplichtingen accepteren. De Klant dient zelf tijdig kennis te nemen van deze voorwaarden, die hij accepteert en ondertekent.

11.5. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een Bijzondere Overeenkomst, zijn in een licentieprijs geen leveringskosten, noch installatiekosten, noch training, noch bijzondere documentatie, noch andere aan de software gerelateerde diensten inbegrepen. Indien VanRoey.be krachtens een Bijzondere Overeenkomst software installeert zal deze bij de beëindiging van de installatie als aanvaard worden beschouwd.

12. OVERMACHT

12.1. VanRoey.be zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het communicatieapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van VanRoey.be, storingen in het serverlokaal, problemen bij externe hostingsdiensten, bedrijfsstoornis, volledig of gedeeltelijk lamleggen of hinderen van haar systemen door hackers of virussen, of tekortkoming vanwege de leveranciers van VanRoey.be, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat VanRoey.be in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

13. VERBREKING

13.1. In het geval dat de overeenkomst eenzijdig verbroken wordt door de Klant, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn aan VanRoey.be gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs onder voorbehoud van een hogere vergoeding wanneer hogere schade wordt aangetoond. Dit niet tegenstaande het recht van VanRoey.be om een hogere schadevergoeding te vorderen op basis van de product specifieke overeenkomst.

13.2. VanRoey.be kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder inachtneming van enige opzeggingstermijn of vergoeding verbreken indien:

 • de Klant in staat van faillissement wordt verklaard
 • de Klant onder voorlopig bewind wordt gesteld
 • door derden bewarend of uitvoerend beslag wordt gelegd op alle of gedeelten der goederen van de Klant
 • de Klant zijn verbintenissen niet nakomt
 • de solvabiliteit van de Klant op enige andere wijze in het gedrag komt, waardoor de continuïteit van de dienstverlening niet langer gegarandeerd is
 • de Klant een daad stelt die de reputatie van VanRoey.be ernstig kan schaden
 • de bovenvermelde bevrijdende omstandigheden langer duren dan 30 kalenderdagen.

Dit niettegenstaande het recht van VanRoey.be om een schadevergoeding te vorderen voor de schade die zij heeft geleden.

13.3. VanRoey.be zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de Klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen en schadevergoeding te vragen.

14. AANVAARDING EN GARANTIE

14.1. Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts in aanmerking genomen worden indien deze schriftelijk gebeurd binnen een termijn van acht (8) dagen vanaf de factuurdatum. Alle producten, werken en diensten worden bij hun levering geacht aanvaard te zijn door de Klant.

14.2. De juistheid van de levering of dienst moet bij ontvangst nagezien worden door de koper, die onmiddellijk bij levering dient na te gaan of, o.m., de kwaliteit en kwantiteit overeenstemt met de door hem gestelde eisen en de aanduiding op de verzendnota of leverbon. De betaling van de geleverde producten en diensten houdt in dat de afnemer de conforme levering aanvaard.

Het ondertekenen van het leveringsbewijs van VanRoey.be, of van de door VanRoey.be aangestelde vervoerder of leverancier, betekent een aanvaarding van de goederen in de staat waarin deze zich bevinden. Indien de Klant de goederen aankoopt, en afhaalt, in één van onze vestigingen zal de betaling, of de ondertekening van de factuur of een ander document, de aanvaarding inhouden van de goederen in de staat waarin deze zich bevinden. Indien de Klant een afwijking vaststelt moeten deze zo specifiek mogelijk vermeld worden op het desbetreffende vervoersdocument.

14.3. Elke waarborg wegens al of niet verborgen gebreken van goederen beperkt zich tot de vervanging of herstelling van de gebrekkige koopwaar, zoals gewaarborgd door de fabrikant. Geen enkele andere schadevergoeding of terugbetaling van kosten of van interesten kan daarnaast gevorderd worden.

Verbruiksproducten zoals doch niet limitatief, batterijen, inktpatronen/toners en fusers zijn uitgesloten van enige waarborg.

14.4. Alle goederen geleverd door VanRoey.be zijn gedekt door de garantie gegeven door de fabrikant. Tijdens deze periode kunnen de goederen, in geval van niet werking, worden geruild volgens de voorwaarden van de fabrikant. Deze goederen dienen steeds door de koper in de originele verpakking, en samen met de originele aankoopbewijzen, te worden teruggezonden. Blijken de goederen na controle door de fabrikant niet defect te zijn zal de Klant de door VanRoey.be gemaakte kosten moeten vergoeden.

14.5. Diensten worden geacht aanvaard te zijn indien de opgeleverde diensten niet worden betwist binnen een periode van vijf (5) werkdagen. Deze bepaling is van toepassing, tenzij de dienstspecifieke overeenkomst een ander aanvaardingsmechanisme hanteert.

15. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

15.1. VanRoey.be zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van VanRoey.be, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de Klant of door derden.

15.2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betreffen de diensten van VanRoey.be middelenverbintenissen. De Klant staat zelf in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte documentatie en inlichtingen. VanRoey.be kan bij de uitvoering van de diensten slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar eigen zware fout.

15.3. In geen geval zal VanRoey.be aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de Klant.

15.4. De aansprakelijkheid van VanRoey.be met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van VanRoey.be beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van VanRoey.be. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten of diensten, voor recurrente diensten betreft het de betalingen gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan het betrokken schadegeval.

15.5. De Klant verklaart door VanRoey.be volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen VanRoey.be terzake.

VanRoey.be is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen.

15.6. Bij installaties of prestaties door VanRoey.be i.v.m. connectiviteit naar buiten toe, kan VanRoey.be in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van connecties, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de Klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.

15.7. Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op VanRoey.be verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

16. CONFIDENTIALITEIT

16.1. In het kader van de dienstverlening zullen de partijen in contact komen met vertrouwelijke informatie van elkaar. Partijen zijn dan ook verplicht om strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen door middel van de uitvoering van de overeenkomst, dit zowel gedurende de uitvoering van de overeenkomst als na de beëindiging van de overeenkomst.

16.2. Partijen garanderen en maken zich sterk voor het naleven van deze confidentialiteitsverplichting door iedereen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

16.3. Deze vertrouwelijke informatie mag niet publiek worden gemaakt of worden doorgegeven aan derde partijen.

16.4. Deze bepaling is niet van toepassing op informatie:

 • die onderdeel is of zal uitmaken van het publieke domein of de literatuur, anders dan wegens verzuim van de andere partij;
 • die ontvangen is van een bonafide onafhankelijke derde op wie ten aanzien van dergelijke informatie geen verplicht tot geheimhouding rust.

17. WEBVERKOPEN

17.1. Voor de webverkopen via Webstore.be of VanRoey.be gelden onderstaande specifieke voorwaarden in de mate en voor zover deze afwijken van de overige algemene aan- en verkoopvoorwaarden VanRoey.be.

17.2. De bestelling van de Klant via webstore leidt slechts tot een overeenkomst vanaf het ogenblik van de integrale betaling door de Klant op de door VanRoey.be aangegeven betaalwijze.

17.3. De levering door VanRoey.be gebeurt ofwel door de overhandiging van de bestelde producten in de magazijnen van VanRoey.be (afhaling door de Klant) ofwel door verzending van de bestelde producten op het door de Klant opgegeven leveradres.

17.4. In het geval van verzending aan de Klant, zal de Klant, de verzendingskosten aan VanRoey.be verschuldigd zijn indien het bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten lager is dan € 50, inclusief BTW.

18. ELEKTRONISCHE FACTURATIE

18.1. De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de Klant gekozen afleverplatform. Indien de Klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan admin@vanroey.be.

19. PRIVACY

19.1. Op al onze overeenkomsten met de Klant zijn onze privacy voorwaarden van toepassing zoals de Klant deze kan terugvinden op onze website onder de voorwaarden https://www.vanroey.be/voorwaarden onder het tabblad ‘Privacy’.

19.2. In die gevallen waar de overeenkomst de verwerking van persoonsgegevens omvat, en VanRoey.be zal optreden als verwerker, zal onze verwerkingsovereenkomst van toepassing zijn. De Klant beschikt over een periode van 14 kalanderdagen om opmerkingen te maken omtrent deze verwerkingsovereenkomst op privacy@vanroey.be . Indien de Klant nalaat een dergelijke opmerking te formuleren zal de overeenkomst dan ook onverkort van toepassing zijn.

Deze bepaling omtrent de verwerkingsovereenkomst is van toepassing, tenzij de partijen uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt.

De Klant kan de link naar de verwerkingsovereenkomst terugvinden op https://www.vanroey.be/voorwaarden onder het tabblad ‘GDPR’.

20. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

20.1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen VanRoey.be en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

20.2. De bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

21. DEELBAARHEID

21.1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst waarop ze van toepassing zijn onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk, onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, dan heeft dit niet de nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of overeenkomst tot gevolg.

Algemene aan- en verkoopsvoorwaarden consumenten

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van Van Roey Automation nv (verder VRA genoemd) aan de consument, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds VRA als contractspartij en anderzijds de consument, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. Onder consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt. Overeenkomsten waarbij het BTW-nummer van de klant wordt afgedrukt op de factuur vallen niet onder de algemene aan- en verkoopvoorwaarden consumenten.

2. AANBIEDINGEN – OFFERTES

Alle aanbiedingen en offertes van VRA, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden VRA niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.

3. SPECIFICATIES

VRA behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten of economische voorwaarden. VRA waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product.

4. PRIJZEN

De prijzen van VRA zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen en belastingen. VRA behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande prijselementen verhogen. In het geval er zich een prijsstijging voordoet na de bestelling en voor de levering, wordt door VRA contact opgenomen met de klant om deze hiervan in kennis te stellen. In dit laatste geval heeft de klant het recht om op het ogenblik van de kennisgeving van de prijsstijging de overeenkomst te ontbinden zonder enige vergoeding of kost verschuldigd te zijn aan VRA.

5. LEVERING

 • De levering geschiedt in principe vanaf magazijn Turnhout, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele vervoers- of verzendingskosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van de klant. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van VRA verlaten.
 • Indien VRA de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook – uitgezonderd overmacht -, niet kan nakomen, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren.

6. WAARBORG

 • Voor de verkopen aan consumenten, verwijst VRA naar de toepasselijke wettelijke waarborg (zie https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/uw-rechten-afdwingen/garantie)
 • Commerciële waarborgen die eventueel zouden worden verleend door een producent, vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de producent en kunnen niet aan VRA worden tegengesteld.
 • Bij beeldschermen worden defecte pixels niet aanzien als een gebrek maar enkel als een esthetische onvolkomenheid. Producten worden pas omgeruild als deze een bepaald aantal defecte pixels bevatten zoals vastgelegd in ISO 13406-2 norm.
 • De verbruiksproducten batterijen, inktpatronen/toners en fusers vallen niet onder deze wettelijke waarborg.
 • Bij adapters is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing.

7. INSTALLATIES EN INTERVENTIES

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door VRA zal de klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een de klant of een door de klant aangeduid persoon die de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door VRA afzonderlijk gefactureerd worden.

8. BETALING

 • Alle betalingen moeten contant bij levering of afhaling geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De betaling geschiedt zonder mogelijkheid van schuldvergelijking of korting.
 • Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van twaalf (12) % op jaarbasis verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Bovendien zal ingeval van niet-betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien (10) %, met een minimum van €50.
 • VRA zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de klant, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van VRA heeft voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren.

10. KLACHTEN

Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeurd binnen een termijn van 8 dagen vanaf de factuurdatum.

11. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 • VRA zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van VRA, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door derden.
 • In geen geval zal VRA aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant.
 • De aansprakelijkheid van VRA met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van VRA beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van VRA. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten of diensten.
 • VRA is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen.
 • Bij installaties of prestaties door VRA i.v.m. internet, kan VRA in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.
 • Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op VRA verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

12. WEBVERKOPEN

 • 12.1. Voor de webverkopen via de Webstore.be of VanRoey.be gelden onderstaande specifieke voorwaarden in de mate en voor zover deze afwijken van de overige algemene aan- en verkoopvoorwaarden VRA.
 • 12.2. De bestelling van de klant via webstore leidt slechts tot een overeenkomst vanaf het ogenblik van de integrale betaling door de klant op de door VRA aangegeven betaalwijze. VRA verwijst voor de toepasselijke wettelijke consumentenwaarborgen naar http://economie.fgov.be/nl/consument/.
 • 12.3. De levering door VRA gebeurt ofwel door de overhandiging van de bestelde producten in de magazijnen van VRA (ophaling door de klant) ofwel door verzending van de bestelde producten op het door de klant opgegeven leveradres.
  • In het geval van verzending aan de klant, zal de klant, een bedrag van €5,99 uit hoofde van verzendingskosten aan VRA verschuldigd zijn indien het bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten lager is dan €20. In het geval dit bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten hoger is of gelijk aan €20 zal de klant geen extra verzendingskosten aan VRA verschuldigd zijn.
  • De levertermijn van 30 dagen (in het geval van beschikbaarheid van de bestelde producten) neemt een aanvang vanaf de ontvangst door VRA van de door de klant gedane betaling.

13. HERROEPINGSTERMIJN BIJ INTERNETBESTELLINGEN

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Er kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden. Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in voor de goederen en diensten, te rekenen van de dag na de levering aan de consument. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten: 1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van bovenstaande herroepingstermijn; 2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of verouderen; 3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken (vb toestellen waarvan het besturingssysteem of de software werd in gebruik genomen).

14. ELEKTRONISCHE FACTURATIE

De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant gekozen afleverplatform. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan admin@vanroey.be.

15. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

 • Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen VRA en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 • Van de geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of de overeenkomsten tussen VRA en de klant kunnen enkel die rechtbanken kennis nemen die worden aangeduid in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

16. Care+ contract

Bij het aangaan van een Care+-contract gaat u akkoord met de voorwaarden hieromtrent. De medewerkers van Vanroey.be/Webstore.be zullen slechts verbinding met uw toestel maken wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Care+ is een jaarlijkse abonnementsformule die jaarlijks verlengd dient te worden. Wanneer u beslist om te stoppen met het contract, behouden wij het recht om de geïnstalleerde programma’s van op afstand te verwijderen van uw computer(s). Houdt er rekening mee dat u mogelijk ook niet meer beschermd bent tegen bv. virussen.

17. SafeZone

Safe Zone bevat een uitbreiding van uw garantie tot maximaal 3 jaar. De formule dekt niet enkel hardwareproblemen, maar ook accidentele schade (Premium) en de hierbijhorende werkuren. Via onze Omnium garantie wordt ook diefstal met braak verzekerd. Let op: diefstal moet kunnen aangtoond worden door middel van een procesverbaal (PV). Bij het Smartphone Omnium pakket wordt er gewerkt met een maandelijkse domiciliëring via de firma Capt Protection. De looptijd hiervan bedraagt minimaal 12, maximaal 36 maanden. Wanneer u het contract wenst op te zeggen, dient u dit aangetekend te doen. Adresgegevens: Cap Protection – Coebergenstraat 49a, B-2018 Antwerpen. Wanneer u beroep wilt doen op onze verlengde waarborg, zal er op basis van de uiterlijke schade en omschrijving van het probleem geoordeeld worden of deze al dan niet gedekt is. Toestellen die volledig onherstelbaar worden verklaard, worden omgeruild naar hetzelfde of gelijkaardig product (rekeninghoudende met een economische afschrijving van 20% per jaar). Het aankoopbedrag wordt nooit cash terugbetaald. Toestellen die worden omgeruild zijn niet langer gedekt door het Safe Zone programma. Deze kunnen wel opnieuw verzekerd worden.

Overeenkomst bij het gebruik van deze site

1. ALGEMEEN

Door het bezoeken van de website www.vanroey.be verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

2: INFORMATIE

Onder de term “informatie” wordt hiernavolgend verstaan: Alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, producten, diensten, lay-out, software, muziek, geluid, foto’s …. Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • Alle informatie verstrekt op www.vanroey.be wordt gedekt door alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten(zoals auteursrechten, tekeningen en modellen, het recht op databases,…), Copyright © 2007 Van Roey. Alle rechten voorbehouden.
 • De gebruikers van de website www.vanroey.be erkennen en aanvaarden dat alle informatie de exclusieve eigendom is en blijft van Van Roey en zijn respectievelijke content providers.
 • De verdeling, verkoop, reproductie, publicatie, bewerking, aanpassing, vertaling of gebruik voor commerciële doeleinden van alle mogelijke informatie, noch digitaal, op papier of op enige andere wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Van Roey Automation.
 • Sommige namen, tekens, merken of logo’s die op de website www.vanroey.be of de sites van zijn content providers voorkomen zijn geregistreerde en aldus beschermde handelsmerken.

4. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het gebruik van www.vanroey.be blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Elke commercialisatie van de verstrekte informatie, in welke vorm ook, is strikt verboden.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

www.vanroey.be tracht alle informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, en probeert zijn bronnen zo goed mogelijk na te kijken, evenals de gegevens zo veel als mogelijk up-to-date te houden. Ondanks al onze zorg kan www.vanroey.be niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

 • De juistheid, de volledigheid of de geschiktheid van de informatie aan de gebruikers ter beschikking gesteld op www.vanroey.be, ook niet als dit ernstige gevolgen heeft, ook niet als men ondertussen op de hoogte is gebracht;
 • De goede uitkomst van eventuele tips en/of raad gegeven door www.vanroey.be of van haar content providers;
 • De eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website www.vanroey.be of de onmogelijkheid deze te gebruiken. In het bijzonder kan Van Roey niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden ten gevolge van een verlies van gebruik of van gegevens die bekomen werden via www.vanroey.be of haar content providers;
 • De storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties van www.vanroey.be en in deze van haar content providers;
 • De inbreuken gepleegd door derden via de diensten en informatie aangeboden op www.vanroey.be of haar content providers. Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe www.vanroey.be kan gehouden worden. Indien u niet akkoord bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat u enige verhaalsrecht erin de website www.vanroey.be niet te gebruiken.

6. HYPERLINKS

www.vanroey.be biedt ter bevordering van het gemak van zijn gebruikers hyperlinks aan dewelke beheerd worden door derden. Deze worden zo goed als mogelijk onderzocht alvorens gelinkt te worden aan www.vanroey.be. www.vanroey.be kan echter niet aansprakelijk gesteld worden noch voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, noch voor de schade die uit het gebruik hiervan kan voortvloeien.

7. ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

Door gebruik te maken van de website www.vanroey.be verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:

 • Alle intellectuele rechten, zowel deze van Van Roey Automation als deze van derden, te respecteren;
 • Alle rechten van de mens te respecteren, in het bijzonder het recht op een privé-leven;
 • Zich te onthouden van het up- of downloaden van informatie die onwettig, schadelijk, racistisch, obsceen, seksistisch of om een andere reden verwerpelijk is;
 • Geen niet-toegelaten reclame of publiciteit te maken;
 • Geen bestanden behelpt met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma’s in staat de werking van een andere computer te schaden, te uploaden;
 • Geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten;
 • Zich te onthouden van het kraken, beschadigen of hacken van het systeem van www.vanroey.be of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet;
 • Geen nationale of internationale wetten te schenden.

8. BEPERKING VAN DE TOEGANG

www.vanroey.be behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, en van de gelinkte www.vanroey.be -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden.

9. WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

www.vanroey.be behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.

10. CONTACT

U kan ons contacteren op info@vanroey.be.

11. PRIVACY

www.vanroey.be hecht veel belang aan het onderhouden van een vertrouwelijke band tussen de gebruikers en www.vanroey.be zelf. Daarom is www.vanroey.be conform aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de automatische registratie van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Eveneens respecteert Van Roey de principes van het Europees Dataverdrag van 28 januari 1981. www.vanroey.be verzamelt gegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • Het bezorgen van de nieuwsbrief van www.vanroey.be;
 • Promotionele acties en marketing: aanbieden van informatie omtrent producten en diensten. De gebruiker behoudt evenwel te allen tijde een kosteloos recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor marketing-doeleinden via e-mail gericht aan winkel@vanroey.be;
 • De eventuele verwezenlijking van marktstudies;
 • Extern gebruik van de gegevens: www.vanroey.be kan de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers doorgeven of doorverkopen aan derden. Deze derden worden door www.vanroey.be zorgvuldig uitgekozen. Iedere gebruiker behoudt het recht deze dienst te weigeren door het volgen van de instructies die www.vanroey.be u zal bezorgen;
 • De verzameling van gegevens voor interne zaken: beheer van de websitewww.vanroey.be , profielanalyse van de gebruikers van www.vanroey.be voor een betere afstemming van de website www.vanroey.be op haar bezoekers;
 • Het gebruik van ‘cookies’: miniscule stukjes informatie die in de browser van uw PC worden opgeslagen. Deze kunnen enkel gelezen worden door diegene die de cookies heeft aangemaakt. www.vanroey.be kan eventueel gebruik maken van deze cookies, bijvoorbeeld voor het gebruik van de site eenvoudiger te maken of voor administratieve doeleinden. U kan de aanmaak van dergelijke cookies verhinderen door een gepaste configuratie van uw computer. Verdere instructies vindt u ook op de help-functie van uw browser.

Elke gebruiker waarvan Van Roey over de persoonlijke gegevens beschikt kan zich, mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) en een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, zich richten tot winkel@vanroey.be voor een schriftelijke mededeling van zijn/haar persoonsgegevens, alsmede de wijziging van onvolledige of incorrecte gegevens bekomen. Conform de wetgeschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen. Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. (02-542.72.30) (www.privacy.fgov.be) www.vanroey.be behoudt zich het recht deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Deze wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt door middel van melding op www.vanroey.be.

12. SLOTBEPALING

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of één van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).

13. ELEKTRONISCHE FACTURATIE

De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant gekozen afleverplatform. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan admin@vanroey.be

Privacy: uw gegevens zijn veilig bij ons

Download als PDF

Uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Om de verzamelde gegevens veilig te bewaren neemt VanRoey.be de nodige maatregelingen om uw gegevens te beschermen. Via deze verklaring geven we u heldere en transparante informatie over de verzamelde gegevens, hoe deze zullen worden gebruikt en met wie de informatie eventueel gedeeld wordt.

Deze privacyverklaring dient samen met onze gebruiksvoorwaarden en cookiebeleid gezien worden. VanRoey.be zal regelmatig haar Privacyverklaring aanpassen en de meest recente versie online beschikbaar stellen via https://www.vanroey.be/voorwaarden.

Deze Privacyverklaring werd nagekeken en laatst aangepast op 18/09/2019.

1. Contactgegevens en Functionaris voor Gegevensbescherming

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van uw gegevens door VAN ROEY BACKOFFICE BVBA, gevestigd te Antwerpseweg 116H – 2440 Geel – België, geregistreerd in de KBO onder nummer BE 0835.288.675, welke optreedt als overkoepelde organisatie voor de volgende ondernemingen:

 • Van Roey Automation NV
 • Servicenter Webstore BVBA
 • LogiQstar Belgium BVBA
 • LogiQstar International BVBA
 • Data Center Kempen BVBA

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze Privacyverklaring. Uw gegevens kunnen binnen VanRoey.be door verschillende afdelingen behandeld worden, dit naargelang de vooropgestelde doelstelling (bv. boekhoud-, marketing- of salesafdeling). Voor sommige aspecten van de dienstverlening werken we met derde partijen of schakelen we onderaannemers in. De doorgifte van uw gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doelen als bij Van Roey Backoffice BVBA zelf. Wij zien erop toe dat deze partijen uw gegevens veilig en respectvol beheren.

Om de dienstverlening zo vlot mogelijk te laten verlopen, kunnen uw gegevens uitzonderlijk ook gedeeld worden met externe verwerkers. Indien wij dit doen, zien we er op toe dat uw gegevens vertrouwelijk en op een veilige manier verwerkt en gebruikt worden.

Het is niet uitgesloten dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met internationale instellingen. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u dan ook expliciete toestemming om uw gegevens met deze instellingen te delen. Uiteraard zorgen we ook hier dat gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de door ons vooropgestelde doelstellingen en dat gegevens niet op een onrechtmatige wijze gedeeld of verwerkt worden.

Ter bescherming van uw gegevens werd er binnen de organisatie een verantwoordelijke voor Gegevensbescherming aangesteld. Deze functie wordt ingevuld door de heer Hoefkens Kristof, Kempenlaan 2, B-2300 Turnhout. U kan contact met hem opnemen via het volgende e-mailadres: privacy@vanroey.be.

2. Doelstelling van de verwerking en rechtsgronden

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u als klant, leverancier of in een andere hoedanigheid contact heeft met de verschillende diensten van VanRoey.be.

Uw gegevens kunnen hierbij voor een aantal verschillende doeleinden verwerkt worden, waaronder:

 • Aankoop/verkoop: van goederen en/of diensten.
 • Klantenbeheer: informeren van klanten, beheer van klanteninformatie met een CRM-systeem.
 • Direct marketing: om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, evenementeninformatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties.
 • Leveranciersbeheer: informatie vragen bij leveranciers, beheer van leveranciersinformatie
 • Staffing: informeren van klant en kandidaat.
 • (Financiële) administratie: het afhandelen van uw betalingen, om wettelijke verplichtingen na te komen.

Voor deze verwerkingen stellen wij de volgende rechtsgronden voorop:

 • Toestemming: de toestemming zal vooral gebruikt worden in het kader van Direct Marketing. Om u via mail op de hoogte te kunnen houden over aanbiedingen en promoties hebben wij uw toestemming nodig. Indien u deze nog niet ontvangt, kan u zich inschrijven via onze website: https://www.vanroey.be/nieuwsbrief.

  In die gevallen waar uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, kan u deze toestemming op ieder moment intrekken. In dat geval zullen wij de verwerking dan ook stopzetten. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat, indien wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken, bepaalde diensten niet verder kunnen verstrekken.

 • Voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst: om de aangegane overeenkomsten tot een goed einde te brengen en een correcte dienstverlening te voorzien, is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij aan uw contactgegevens en financiële gegevens.
 • Wettelijke verplichting: in het kader van de toepasselijke wetgeving zijn wij onder bepaalde omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken en voor een bepaalde periode te bewaren. Denk hierbij aan wettelijke verplichtingen in verband met facturatie.
 • Gerechtvaardigd belang: in dat geval waarbij uw gegevens op een andere wijze worden verkregen dan aan de hand van de toestemming, verwerken wij de gegevens aan de hand van het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Ons gerechtvaardigd belang heeft telkens betrekking op de optimalisatie van onze dienstverlening. Hierbij verwerken we niet meer gegevens dan puur noodzakelijk en respecteren we uw rechten op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

3. Categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van bovenvermelde doeleinden. Hierbij gaan wij telkens enkel de persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de vooropgestelde doelstelling. VanRoey.be verbindt zich er toe deze gegevens niet verder te gebruiken op een manier die strijdig is met deze doelstellingen of met deze privacyverklaring.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken:

 • Gewone categorieën van persoonsgegevens: in het kader van de vooropgestelde doelstellingen gaan wij gewone categorieën van persoonsgegevens verwerken. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw contactgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.
 • Gedragsgegevens: om bepaalde doelstellingen te bereiken gaan wij, in beperkte mate gedragsgegevens van onze klanten verwerken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aankoopgedrag van klanten. Op deze manier vermijden we dat er e-mails gestuurd worden naar een doelgroep die totaal geen interesse heeft in bepaalde producten of diensten.
 • Financiële gegevens: voor een correcte facturatie is het noodzakelijk dat wij bepaalde financiële gegevens van onze klanten verwerken. Doorgaans gaat het om bedrijfsgegevens zoals SWIFT-code, BIC-code, banknaam en rekeningnummer. Maar zowel voor bedrijfsgegevens als financiële gegevens met betrekking tot natuurlijke personen, verlenen we deze gegevens een bijzondere bescherming.

De persoonsgegevens die voor u worden verwerkt, worden rechtstreeks bij u als betrokkene verkregen. Voor het uitvoeren van bepaalde diensten kan het zijn dat er meer gegevens zullen worden opgevraagd. Wij verbinden ons er toe enkel die gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de ons vooropgestelde diensten. In geen geval worden bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Geeft u als betrokkene dergelijke persoonsgegevens zelf aan ons (als verwerkingsverantwoordelijke), gaan we uit van een expliciete toestemming deze te mogen verwerken.

4. Bescherming van uw gegevens

Om uw persoonsgegevens en privacy maximaal te beschermen, neemt VanRoey.be alle mogelijke organisatorische en technische maatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal, onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Een team van Network Security Engineers staat in voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur en onze medewerkers zijn opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

Mocht er zich toch een gegevenslek voordoen, met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, wordt u hiervan persoonlijk verwittigd door de in de wet voorziene omstandigheden.

5. Gegevens inkijken, corrigeren of laten verwijderen

Zoals wettelijk voorgeschreven heeft u recht op toegang tot uw gegevens. U kan ons vragen of we persoonsgegevens van u verwerken; waarvoor we die verwerken; welke gegevenscategorieën we verwerken; met welke categorieën van derden we uw persoonsgegevens delen; wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens automatisch zouden verwerken.

Uw recht op toegang kan u schriftelijk uitoefenen via e-mail naar privacy@vanroey.be. Uw aanvraag zal uiterlijk 30 dagen na ontvangst en mits alle vereiste informatie te hebben ontvangen, worden beantwoord. Om uw recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we u om een bewijs van uw identiteit vragen.

U heeft ook het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Ook hiervoor kan u steeds contact opnemen via mail. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijke vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen. Houd er rekening mee dat we u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Daar bepaalde gegevens wettelijk verplicht zijn voor een specifieke periode bij te houden, kunnen niet alle gevraagde gegevens altijd verwijderd worden.

Om gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u om ons iedere wijziging te melden.

6. Recht op afbeelding

Het is gebruikelijk dat wij op evenementen beeld- of video-opnames maken van de aanwezigen. Telkens wij dit doen nemen wij ook alle maatregelen om te verzekeren dat wij hierbij telkens uw recht op uw afbeelding zullen respecteren. Wij wensen u hier dan ook grondig over te informeren zodat u op de hoogte bent van deze mogelijkheid, en zodat u weet wat u in dit verband kan ondernemen.

Wij brengen u er dan ook graag van op de hoogte dat indien u deelneemt aan een event, dat door een onderneming van de Van Roey ICT Group wordt georganiseerd, dat de mogelijkheid bestaat dat er een afbeelding of video-opname van u gemaakt wordt. Deze beelden kunnen nadien gebruikt worden als sfeerbeelden op onze website of via social media. Door deel te nemen aan deze events geeft u ons dan ook de uitdrukkelijke toestemming om deze afbeeldingen te maken en deze ook daadwerkelijk te gebruiken of te publiceren. Wij gaan hierbij telkens het nodige respect tonen voor uw persoonlijke leefsfeer.

Indien u niet op een foto wenst te staan staat het u telkens vrij om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen en deze zal daar dan ook telkens rekening mee houden.

Indien wij een foto publiceren waar u op staat, en u heeft hier bezwaar tegen, dan kan u altijd contact opnemen met onze Marketingafdeling via het volgende e-mailadres marketing@vanroey.be. In dit geval zullen wij dan ook de nodige stappen ondernemen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Om aan dit recht te kunnen voldoen moeten wij natuurlijk wel in staat zijn om u te identificeren, dus gelieve de nodige informatie te voorzien opdat wij u bezwaar zo snel mogelijk kunnen behandelen.

Deze mogelijkheid doet natuurlijk geen afbreuk aan uw rechten zoals deze worden voorzien in de voorgaande privacyverklaring. U kan ook steeds contact opnemen met onze privacyverantwoordelijken
 privacy@vanroey.be.

7. Marketing Automation

VanRoey.be maakt gebruik van marketing automation. In dit kader worden gegevens bijgehouden van welke pagina’s er op onze website worden bezocht, en naar welke artikels er wordt gekeken. In dit verband zal enkel het IP adres van de bezoeker geregistreerd worden. Deze verwerking zal plaatsvinden op basis van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming. De gegevens die op deze manier zullen niet verder gekoppeld worden aan andere persoonsgegevens.

Marketing cookies worden pas geïnstalleerd van zodra de bezoeker hiervoor zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Verdere gegevens gaan pas gekoppeld worden van zodra de bezoeker zijn/haar gegevens ook invult op één van de invulformulieren op onze website. Op basis van deze dubbele toestemming proberen wij de rechten en vrijheden van onze bezoekers zo goed mogelijk te beschermen.

Deze cookies worden voor een periode van 1 jaar geïnstalleerd, nadat de bezoeker zijn/haar toestemming heeft gegeven. De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de door ons vooropgestelde doelstelling.

8. Bewaartermijn

Gegevens van klanten, leveranciers en andere betrokken worden niet langer bewaard dan nodig. We toetsen hierbij de noodzakelijkheid af en houden rekening met de wettelijke verplichtingen waaraan VanRoey.be wordt onderworpen.

Wanneer persoonsgegevens worden gearchiveerd respecteren we de wettelijke en administratieve voorschriften die hierop van toepassing zijn en bewaken we het gebruik van deze persoonsgegevens in onze verwerkingsprocessen.

9. Vragen

Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u uw gegevens wijzigen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Ons team van specialisten en juristen staan klaar om u een passend antwoord te bieden. Heeft u een klacht? Dan kan u dit tevens via onderstaande contactgegevens melden.

Bent u niet tevreden over het verkregen antwoord? Dan kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Contactgegevens hiervan vindt u op hun website.

Cookieverklaring

Dit cookiebeleid regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als deel van uw bezoek aan onze website en de bijbehorende diensten. De gegevens worden verzameld, beheerd, gebruikt en gedeeld door VAN ROEY BACKOFFICE BVBA, gevestigd te Antwerpseweg 116H – 2440 Geel, geregistreerd in de KBO onder nummer BE 0835.288.675, welke optreedt als overkoepelde organisatie voor de volgende ondernemingen:

 • Van Roey Automation NV
 • Servicenter Webstore BVBA
 • LogiQstar Belgium BVBA
 • LogiQstar International BVBA
 • Data Center Kempen BVBA

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waarbij sommige cookies persoonsgegevens bevatten. Wanneer u onze website of diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan deze verkregen via cookies en soortgelijke technologieën. Als u hierover meer wil weten kan u altijd onze privacy policy raadplegen.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of soortgelijke technologieën waarmee we gegevens (waaronder persoonsgegevens) over u verzamelen en verwerken. De cookies en soortgelijke technologieën bestaan uit:

_gaStatistischRegistratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Google Analytics voor dataverzameling.24 maanden
_gidStatistischRegistratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Google Analytics voor dataverzameling.24 uur
_gclStatistischRegistratie van conversies door Google Adwords30 dagen
cookieconsent_statusFunctioneelIdentificeren van de toestemming om marketingcookies te plaatsen.12 maanden
_cfduidMarketingCookie van ActiveCampaign om gebruiker anoniem te taggen.365 dagen
cd_pubnub_visitorFunctioneelLive chatSessie
site_visit_timeFunctioneelLive chatSessie
visit_countFunctioneelLive chatSessie
c_userMarketingRegistratie van een unieke ID die gebruikt wordt door Facebook voor dataverzameling en marketingdoeleinden.3 maanden
FrMarketingCookie van Facebook om geadverteerde producten aan te bieden.3 maanden
BizoIDMarketingCookie gebruikt door LinkedIn179 dagen
UserMatchHistoryMarketingCookie gebruikt door LinkedIn179 dagen
IDEMarketingVerzamelt demografische eigenschappen en rapporteert advertentiegegevens.354 dagen
NIDMarketingRegistratie van uniek ID voor gerichte advertenties6 maanden
prismMarketingCookie gebruikt door ActiveCampaign.30 dagen
SL_C_23361dd035530StatistischCookie van Smartlook om geanonimiseerde kwalitatieve data te verzamelen365 dagen

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647U kan de installatie van cookies voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. U kan op elk moment de cookies die reeds geïnstalleerd zijn verwijderen van uw apparaat. Via de link achter uw browser kan u hier meer informatie over terugvinden.

Wanneer u cookies weigert of de-installeert, kunnen bepaalde toepassingen mogelijk niet naar behoren werken. Indien u wilt dat de site goed functioneert, maar niet wilt dat er marketingcookies geplaatst worden kan u altijd een ‘Do Not Track’ verzoek configureren in uw browser. Al onze marketingcookies respecteren u verzoek.

 • Chrome: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Scrol naar de privacy sectie en selecteer” Do Not Track”.
 • Chrome mobiel: Ga naar instellingen en ga vervolgens naar de privacy sectie en zet “Do Not Track” aan.
 • Firefox: Selecteer Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje ” Do Not Track” aan.
 • Internet Explorer: Klik op de knop Extra en vervolgens Internetopties > Geavanceerd. Selecteer “Altijd Do not Track Header verzenden”.
 • Edge: Ga naar instellingen en klik op geavanceerde instellingen. Zet vervolgens “Verstuur Do Not Track verzoek” aan.
 • Safari: Ga naar Voorkeuren> Privacy en vink het selectievakje “Website vragen om mij niet te volgen” aan.
 • Opera: Klik op Voorkeuren> Geavanceerd> Beveiliging en selecteer “Websites vragen mij niet te volgen”.

Onze contactinformatie:

Email disclaimer

De informatie in deze mail is vertrouwelijk en enkel bedoeld voor de in het bericht aangeduide geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, vragen wij u de afzender te verwittigen en het origineel en alle eventuele kopijen ongelezen te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

VanRoey.be is niet verantwoordelijk voor de juiste en volledige transmissie van de informatie in deze drager of een vertraging van de ontvangst ervan. VanRoey.be kan niet garanderen dat deze email vrij van virussen is, of dat de mail verzonden is zonder de ongeoorloofde tussenkomst van een derde partij.

VanRoey.be kan geen waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de informatie in het e-mailbericht geven en kan derhalve daaruit geen verplichtingen op zich nemen. VanRoey.be is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of het zich baseren op dit e-mailbericht en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

Aan dit bericht – inclusief de bijlagen – kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Wettelijk bindende verplichtingen kunnen alleen het gevolg zijn van een geschreven document, ondertekend door gemachtigde vertegenwoordigers.

VanRoey.be & GDPR

Download als PDF

Op 25 mei 2018 werd de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht.

Het zit in ons DNA om de data die wij beheren op alle mogelijke manieren te beschermen. Ook het respecteren van uw privacy en het naleven van AVG staan hoog op onze agenda.

Heeft u vragen over hoe wij GDPR respecteren?

Neem dan zeker contact op met onze juridische medewerker GDPR of onze Data Protection Officer
via privacy@vanroey.be of +32 (0) 14 470 605.

DOWNLOAD ONZE GDPR VERWERKINGSOVEREENKOMST 
Microsoft Word doc. (1.73 Mb)

Omdat u klant van VanRoey.be bent, treden wij op als verwerker van uw data. AVG verplicht u (verwerkingsverantwoordelijke) en ons (verwerker) tot het opmaken van een verwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst moet dan de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen weergeven.

Daarom vragen we onze klanten de verwerkingsovereenkomst inclusief bijlagen verder aan te vullen (grijze zones) en het document ondertekend (als pdf) terug te bezorgen aan privacy@vanroey.be.

U vindt hieronder ook enkele tips om de overeenkomst vlot in te vullen:

 • Gelieve de gegevens aan te vullen. We hebben de noodzakelijke invulvelden grijs gemaakt.
 • Vergeet ook zeker niet om de bijlagen te vervolledigen. Deze bevatten de specifieke informatie omtrent de verwerkingen die worden uitgevoerd, en deze gaan dan ook het kader vormen waarin wij uw gegevens verwerken.
 • Gelieve de bijlage voor elke afzonderlijke verwerking in te vullen. Hierbij kan u bijvoorbeeld denken aan managed services, securityservices, storage, hosting… Zo kunnen we garanderen dat zowel u als wij een volledig overzicht heeft van alle relevante verwerkingen.
 • Het referentienummer is belangrijk. Dit dient u als volgt in te vullen: HO-uw klantennummer-1 voor de eerste overeenkomst, HO-uw klantennummer-2, voor de tweede, en zo verder. Zijn er meer dan 3, dan kan u de tabel kopiëren en verder gebruiken. Op deze manier kunnen wij een eenvormig overzicht garanderen.
 • U kan uw klantennummer terugvinden op uw facturen.
 • Zodra we uw ondertekende overeenkomst ontvangen hebben, tekent onze General Manager dit document ook en bezorgen we het u terug.

Een voorbeeld van hoe deze bijlagen ingevuld dienen te worden:

Ook Interessant

“We are the Trusted Guide to your digital journey, so you can create wonderful things” - Dàt is onze missie. De groeistrategie van iedere organisatie moet vandaag een digitaal luik hebben. Business, strategie en ICT kunnen niet zonder elkaar.
Al onze contactgegevens, openingsuren en adressen verzameld. Ook vind je onze BTW en KMO Portefeuille registratienummers
Onze medewerkers staan voor je klaar. Download onze hulp op afstand en word meteen geholpen door onze experts!