Voorwaarden

Algemene aan- en verkoopsvoorwaarden professionelen

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van Van Roey Automation nv (verder VRA genoemd), en op alle overeenkomsten tussen enerzijds VRA en anderzijds de klant, niet-consument, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

2. AANBIEDINGEN – OFFERTES

Alle aanbiedingen en offertes van VRA, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden VRA niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.

3. SPECIFICATIES

VRA behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten of economische voorwaarden. VRA waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product.

4. PRIJZEN

 • De prijzen van VRA zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen en belastingen.
 • VRA behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande prijselementen verhogen. In het geval er zich een prijsstijging voordoet na de bestelling en voor de levering, wordt door VRA contact opgenomen met de klant om deze hiervan in kennis te stellen.

5. LEVERING

 • De levering geschiedt in principe vanaf magazijn Turnhout, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele vervoers- of verzendingskosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van de klant. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van VRA verlaten.
 • De door VRA vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en binden VRA niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

6. INSTALLATIES EN INTERVENTIES

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door VRA zal de klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van de klant of een door de klant aangeduid of aangesteld persoon die de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van de klant, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door VRA afzonderlijk gefactureerd worden.

7. BETALING

 • Alle betalingen moeten contant bij levering of afhaling geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. – De betaling geschiedt zonder mogelijkheid van schuldvergelijking of korting.
 • Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van twaalf (12) % op jaarbasis verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Bovendien zal ingeval van niet-betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien(10) %, met een minimum van €50.
 • VRA zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de klant, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van VRA heeft voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren.

9. OVERMACHT

VRA zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het communicatieapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van VRA, bedrijfsstoornis, volledig of gedeeltelijk lamleggen of hinderen van haar systemen door hackers of virussen, of tekortkoming vanwege de leveranciers van VRA, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat VRA in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

10. VERBREKING

Indien de overeenkomst eenzijdig verbroken wordt door de klant, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn aan VRA gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs.

11. AANVAARDING EN GARANTIE

 • Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeurd binnen een termijn van 8 dagen vanaf de factuurdatum. – Alle producten, werken en diensten worden bij hun levering geacht aanvaard te zijn door de klant.
 • De betaling van de geleverde producten en diensten houdt in dat de afnemer de conforme levering aanvaard.
 • Alle producten en werken van VRA zijn gedurende 8 dagen vanaf de levering gewaarborgd tegen zichtbare gebreken en gedurende twee maanden vanaf de levering gewaarborgd tegen verborgen gebreken.
 • Verbruiksproducten zoals doch niet limitatief, batterijen, inktpatronen/toners en fusers zijn uitgesloten van enige waarborg. Bij adapters is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing.
 • Commerciële waarborgen die eventueel zouden worden verleend door een producent, vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de producent en kunnen niet aan VRA worden tegengesteld.
 • Bij beeldschermen worden defecte pixels niet aanzien als een gebrek maar enkel als een esthetische onvolkomenheid. Producten worden pas omgeruild als deze een bepaald aantal defecte pixels bevatten zoals vastgelegd in ISO 13406-2 norm.

12. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 • VRA zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van VRA, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door derden.
 • In geen geval zal VRA aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant.
 • De aansprakelijkheid van VRA met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van VRA beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van VRA. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten of diensten
 • De klant verklaart door VRA volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen VRA terzake.
 • VRA is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen.
 • Bij installaties of prestaties door VRA i.v.m. internet, kan VRA in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.
 • Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op VRA verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

13. WEBVERKOPEN

 • 13.1. Voor de webverkopen via Webstore.be of VanRoey.be gelden onderstaande specifieke voorwaarden in de mate en voor zover deze afwijken van de overige algemene aan- en verkoopvoorwaarden VRA.
 • 13.2. De bestelling van de klant via webstore leidt slechts tot een overeenkomst vanaf het ogenblik van de integrale betaling door de klant op de door VRA aangegeven betaalwijze.
 • 13.3. De levering door VRA gebeurt ofwel door de overhandiging van de bestelde producten in de magazijnen van VRA (ophaling door de klant) ofwel door verzending van de bestelde producten op het door de klant opgegeven leveradres.
 • In het geval van verzending aan de klant, zal de klant, een bedrag van € 5,99 uit hoofde van verzendingskosten aan VRA verschuldigd zijn indien het bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten lager is dan € 20. In het geval dit bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten hoger is of gelijk aan €20 zal de klant geen extra verzendingskosten aan VRA verschuldigd zijn.

14. ELEKTRONISCHE FACTURATIE

 • 14.1. De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant gekozen afleverplatform. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan admin@vanroey.be.

15. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

 • Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen VRA en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 • De rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.

Voorwaarden

Algemene aan- en verkoopsvoorwaarden consumenten

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van Van Roey Automation nv (verder VRA genoemd) aan de consument, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds VRA als contractspartij en anderzijds de consument, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. Onder consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt. Overeenkomsten waarbij het BTW-nummer van de klant wordt afgedrukt op de factuur vallen niet onder de algemene aan- en verkoopvoorwaarden consumenten.

2. AANBIEDINGEN – OFFERTES

Alle aanbiedingen en offertes van VRA, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden VRA niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.

3. SPECIFICATIES

VRA behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten of economische voorwaarden. VRA waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product.

4. PRIJZEN

De prijzen van VRA zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen en belastingen. VRA behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande prijselementen verhogen. In het geval er zich een prijsstijging voordoet na de bestelling en voor de levering, wordt door VRA contact opgenomen met de klant om deze hiervan in kennis te stellen. In dit laatste geval heeft de klant het recht om op het ogenblik van de kennisgeving van de prijsstijging de overeenkomst te ontbinden zonder enige vergoeding of kost verschuldigd te zijn aan VRA.

5. LEVERING

 • De levering geschiedt in principe vanaf magazijn Turnhout, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele vervoers- of verzendingskosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van de klant. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van VRA verlaten.
 • Indien VRA de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook – uitgezonderd overmacht -, niet kan nakomen, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren.

6. WAARBORG

 • Voor de verkopen aan consumenten, verwijst VRA naar de toepasselijke wettelijke waarborg (zie http://economie.fgov.be/nl/consument/Garantie/Wettelijke_garantie)
 • Commerciële waarborgen die eventueel zouden worden verleend door een producent, vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de producent en kunnen niet aan VRA worden tegengesteld.
 • Bij beeldschermen worden defecte pixels niet aanzien als een gebrek maar enkel als een esthetische onvolkomenheid. Producten worden pas omgeruild als deze een bepaald aantal defecte pixels bevatten zoals vastgelegd in ISO 13406-2 norm.
 • De verbruiksproducten batterijen, inktpatronen/toners en fusers vallen niet onder deze wettelijke waarborg.
 • Bij adapters is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing.

7. INSTALLATIES EN INTERVENTIES

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door VRA zal de klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een de klant of een door de klant aangeduid persoon die de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door VRA afzonderlijk gefactureerd worden.

8. BETALING

 • Alle betalingen moeten contant bij levering of afhaling geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De betaling geschiedt zonder mogelijkheid van schuldvergelijking of korting.
 • Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van twaalf (12) % op jaarbasis verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Bovendien zal ingeval van niet-betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien (10) %, met een minimum van €50.
 • VRA zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de klant, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van VRA heeft voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren.

10. KLACHTEN

Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts aanvaard worden indien deze schriftelijk gebeurd binnen een termijn van 8 dagen vanaf de factuurdatum.

11. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 • VRA zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van VRA, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door derden.
 • In geen geval zal VRA aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant.
 • De aansprakelijkheid van VRA met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van VRA beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van VRA. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten of diensten.
 • VRA is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen.
 • Bij installaties of prestaties door VRA i.v.m. internet, kan VRA in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.
 • Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op VRA verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

12. WEBVERKOPEN

 • 12.1. Voor de webverkopen via de Webstore.be of VanRoey.be gelden onderstaande specifieke voorwaarden in de mate en voor zover deze afwijken van de overige algemene aan- en verkoopvoorwaarden VRA.
 • 12.2. De bestelling van de klant via webstore leidt slechts tot een overeenkomst vanaf het ogenblik van de integrale betaling door de klant op de door VRA aangegeven betaalwijze. VRA verwijst voor de toepasselijke wettelijke consumentenwaarborgen naar http://economie.fgov.be/nl/consument/.
 • 12.3. De levering door VRA gebeurt ofwel door de overhandiging van de bestelde producten in de magazijnen van VRA (ophaling door de klant) ofwel door verzending van de bestelde producten op het door de klant opgegeven leveradres.
  • In het geval van verzending aan de klant, zal de klant, een bedrag van €5,99 uit hoofde van verzendingskosten aan VRA verschuldigd zijn indien het bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten lager is dan €20. In het geval dit bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten hoger is of gelijk aan €20 zal de klant geen extra verzendingskosten aan VRA verschuldigd zijn.
  • De levertermijn van 30 dagen (in het geval van beschikbaarheid van de bestelde producten) neemt een aanvang vanaf de ontvangst door VRA van de door de klant gedane betaling.

13. HERROEPINGSTERMIJN BIJ INTERNETBESTELLINGEN

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Er kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden. Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in voor de goederen en diensten, te rekenen van de dag na de levering aan de consument. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten: 1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van bovenstaande herroepingstermijn; 2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of verouderen; 3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken (vb toestellen waarvan het besturingssysteem of de software werd in gebruik genomen).

14. ELEKTRONISCHE FACTURATIE

De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant gekozen afleverplatform. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan admin@vanroey.be.

15. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

 • Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen VRA en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 • Van de geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of de overeenkomsten tussen VRA en de klant kunnen enkel die rechtbanken kennis nemen die worden aangeduid in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

16. Care+ contract

Bij het aangaan van een Care+-contract gaat u akkoord met de voorwaarden hieromtrent. De medewerkers van Vanroey.be/Webstore.be zullen slechts verbinding met uw toestel maken wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Care+ is een jaarlijkse abonnementsformule die jaarlijks verlengd dient te worden. Wanneer u beslist om te stoppen met het contract, behouden wij het recht om de geïnstalleerde programma’s van op afstand te verwijderen van uw computer(s). Houdt er rekening mee dat u mogelijk ook niet meer beschermd bent tegen bv. virussen.

17. SafeZone

Safe Zone bevat een uitbreiding van uw garantie tot maximaal 3 jaar. De formule dekt niet enkel hardwareproblemen, maar ook accidentele schade (Premium) en de hierbijhorende werkuren. Via onze Omnium garantie wordt ook diefstal met braak verzekerd. Let op: diefstal moet kunnen aangtoond worden door middel van een procesverbaal (PV). Bij het Smartphone Omnium pakket wordt er gewerkt met een maandelijkse domiciliëring via de firma Capt Protection. De looptijd hiervan bedraagt minimaal 12, maximaal 36 maanden. Wanneer u het contract wenst op te zeggen, dient u dit aangetekend te doen. Adresgegevens: Cap Protection – Coebergenstraat 49a, B-2018 Antwerpen. Wanneer u beroep wilt doen op onze verlengde waarborg, zal er op basis van de uiterlijke schade en omschrijving van het probleem geoordeeld worden of deze al dan niet gedekt is. Toestellen die volledig onherstelbaar worden verklaard, worden omgeruild naar hetzelfde of gelijkaardig product (rekeninghoudende met een economische afschrijving van 20% per jaar). Het aankoopbedrag wordt nooit cash terugbetaald. Toestellen die worden omgeruild zijn niet langer gedekt door het Safe Zone programma. Deze kunnen wel opnieuw verzekerd worden.

Sitevoorwaarden

Overeenkomst bij het gebruik van deze site

1. ALGEMEEN

Door het bezoeken van de website www.vanroey.be verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

2: INFORMATIE

Onder de term “informatie” wordt hiernavolgend verstaan: Alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, producten, diensten, lay-out, software, muziek, geluid, foto’s …. Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • Alle informatie verstrekt op www.vanroey.be wordt gedekt door alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten(zoals auteursrechten, tekeningen en modellen, het recht op databases,…), Copyright © 2007 Van Roey. Alle rechten voorbehouden.
 • De gebruikers van de website www.vanroey.be erkennen en aanvaarden dat alle informatie de exclusieve eigendom is en blijft van Van Roey en zijn respectievelijke content providers.
 • De verdeling, verkoop, reproductie, publicatie, bewerking, aanpassing, vertaling of gebruik voor commerciële doeleinden van alle mogelijke informatie, noch digitaal, op papier of op enige andere wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Van Roey Automation.
 • Sommige namen, tekens, merken of logo’s die op de website www.vanroey.be of de sites van zijn content providers voorkomen zijn geregistreerde en aldus beschermde handelsmerken.

4. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het gebruik van www.vanroey.be blijft beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Elke commercialisatie van de verstrekte informatie, in welke vorm ook, is strikt verboden.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

www.vanroey.be tracht alle informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, en probeert zijn bronnen zo goed mogelijk na te kijken, evenals de gegevens zo veel als mogelijk up-to-date te houden. Ondanks al onze zorg kan www.vanroey.be niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

 • De juistheid, de volledigheid of de geschiktheid van de informatie aan de gebruikers ter beschikking gesteld op www.vanroey.be, ook niet als dit ernstige gevolgen heeft, ook niet als men ondertussen op de hoogte is gebracht;
 • De goede uitkomst van eventuele tips en/of raad gegeven door www.vanroey.be of van haar content providers;
 • De eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website www.vanroey.be of de onmogelijkheid deze te gebruiken. In het bijzonder kan Van Roey niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden ten gevolge van een verlies van gebruik of van gegevens die bekomen werden via www.vanroey.be of haar content providers;
 • De storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties van www.vanroey.be en in deze van haar content providers;
 • De inbreuken gepleegd door derden via de diensten en informatie aangeboden op www.vanroey.be of haar content providers. Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe www.vanroey.be kan gehouden worden. Indien u niet akkoord bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat u enige verhaalsrecht erin de website www.vanroey.be niet te gebruiken.

6. HYPERLINKS

www.vanroey.be biedt ter bevordering van het gemak van zijn gebruikers hyperlinks aan dewelke beheerd worden door derden. Deze worden zo goed als mogelijk onderzocht alvorens gelinkt te worden aan www.vanroey.be. www.vanroey.be kan echter niet aansprakelijk gesteld worden noch voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, noch voor de schade die uit het gebruik hiervan kan voortvloeien.

7. ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

Door gebruik te maken van de website www.vanroey.be verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:

 • Alle intellectuele rechten, zowel deze van Van Roey Automation als deze van derden, te respecteren;
 • Alle rechten van de mens te respecteren, in het bijzonder het recht op een privé-leven;
 • Zich te onthouden van het up- of downloaden van informatie die onwettig, schadelijk, racistisch, obsceen, seksistisch of om een andere reden verwerpelijk is;
 • Geen niet-toegelaten reclame of publiciteit te maken;
 • Geen bestanden behelpt met virussen, corrupte bestanden of gelijk welke andere software of programma’s in staat de werking van een andere computer te schaden, te uploaden;
 • Geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten;
 • Zich te onthouden van het kraken, beschadigen of hacken van het systeem van www.vanroey.be of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet;
 • Geen nationale of internationale wetten te schenden.

8. BEPERKING VAN DE TOEGANG

www.vanroey.be behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, en van de gelinkte www.vanroey.be -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden.

9. WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

www.vanroey.be behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.

10. CONTACT

U kan ons contacteren op info@vanroey.be.

11. PRIVACY

www.vanroey.be hecht veel belang aan het onderhouden van een vertrouwelijke band tussen de gebruikers en www.vanroey.be zelf. Daarom is www.vanroey.be conform aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de automatische registratie van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Eveneens respecteert Van Roey de principes van het Europees Dataverdrag van 28 januari 1981. www.vanroey.be verzamelt gegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • Het bezorgen van de nieuwsbrief van www.vanroey.be;
 • Promotionele acties en marketing: aanbieden van informatie omtrent producten en diensten. De gebruiker behoudt evenwel te allen tijde een kosteloos recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor marketing-doeleinden via e-mail gericht aan winkel@vanroey.be;
 • De eventuele verwezenlijking van marktstudies;
 • Extern gebruik van de gegevens: www.vanroey.be kan de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers doorgeven of doorverkopen aan derden. Deze derden worden door www.vanroey.be zorgvuldig uitgekozen. Iedere gebruiker behoudt het recht deze dienst te weigeren door het volgen van de instructies die www.vanroey.be u zal bezorgen;
 • De verzameling van gegevens voor interne zaken: beheer van de websitewww.vanroey.be , profielanalyse van de gebruikers van www.vanroey.be voor een betere afstemming van de website www.vanroey.be op haar bezoekers;
 • Het gebruik van ‘cookies’: miniscule stukjes informatie die in de browser van uw PC worden opgeslagen. Deze kunnen enkel gelezen worden door diegene die de cookies heeft aangemaakt. www.vanroey.be kan eventueel gebruik maken van deze cookies, bijvoorbeeld voor het gebruik van de site eenvoudiger te maken of voor administratieve doeleinden. U kan de aanmaak van dergelijke cookies verhinderen door een gepaste configuratie van uw computer. Verdere instructies vindt u ook op de help-functie van uw browser.

Elke gebruiker waarvan Van Roey over de persoonlijke gegevens beschikt kan zich, mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) en een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, zich richten tot winkel@vanroey.be voor een schriftelijke mededeling van zijn/haar persoonsgegevens, alsmede de wijziging van onvolledige of incorrecte gegevens bekomen. Conform de wetgeschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen. Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. (02-542.72.30) (www.privacy.fgov.be) www.vanroey.be behoudt zich het recht deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Deze wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt door middel van melding op www.vanroey.be.

12. SLOTBEPALING

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of één van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).

13. ELEKTRONISCHE FACTURATIE

De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de klant gekozen afleverplatform. Indien de klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek aan admin@vanroey.be

Privacy

Uw gegevens zijn veilig bij ons.

Opmerking bij het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Welke informatie verzamelen wij?

Wij ontvangen en slaan alle informatie op die u op onze website invoert of op elke andere manier aan ons doorgeeft, zoals per telefoon of via e-mail. Deze informatie omvat uw volledige naam, bedrijfsnaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en faxnummer.

Delen wij de informatie die we ontvangen?

Wanneer wij een domeinnaam voor u registreren, moeten wij uw volledige naam, bedrijfsnaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en faxnummer doorgeven aan de registrator die de feitelijke registratie uitvoert. Dat geldt ook voor de aanmaak- en vervaldatum van de registratie van uw domeinnaam en de naamserverinformatie die aan uw domeinnaam gekoppeld is. Deze informatie wordt opgeslagen in een Whois-databank en is toegankelijk voor het publiek via een interactieve webpagina en een ‘poort 43’ WHOIS-dienst. Houd er rekening mee dat wij mogelijk niet kunnen controleren hoe burgers de WHOIS-informatie gebruiken. Als u expliciet ervoor gekozen hebt (opt-in) om informatie over producten en diensten van onze partners en gelieerde ondernemingen te ontvangen, zullen wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres met hen delen, net als informatie die u gegeven hebt in het kader van onze opt-inenquête. Daardoor mogen onze partners en gelieerde ondernemingen contact met u opnemen met betrekking tot de producten en diensten waarin u interesse getoond hebt.

Hoe goed is mijn informatie beveiligd?

Wij werken samen met Ogone voor de verwerking van onlinebetalingen. Ogone beschermt uw informatie tijdens het verzenden met Secure Socket Layer software (SSL) die de informatie die u invoert versleutelt. Wij houden geen kredietkaartgegevens bij in onze databanken en wij ontvangen geen kredietkaartinformatie van Ogone. Ogone bezorgt ons alleen klantgegevens en de betalingsstatus. U kunt helpen om uw veiligheid beter te beschermen door enkele eenvoudige voorzorgen te nemen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u zichzelf beschermt tegen ongeoorloofde toegang tot uw gebruikersnaam en wachtwoord en tot uw computer. Vergeet niet uit te loggen wanneer u klaar bent met werken op een gedeelde computer.

Tot welke informatie heb ik toegang?

Wij geven u toegang tot bepaalde informatie over uzelf, zodat u deze informatie kunt bekijken en in bepaalde gevallen kunt bijwerken. Om deze informatie te bekijken of te wijzigen, moet u inloggen op uw account. Wanneer u informatie bijwerkt, bewaren wij in sommige gevallen een kopie van de vorige versie voor onze administratie.

Andere websites dan de onze

Wij doen ons uiterste best om uw privacy te beschermen, maar niet alle andere websites gaan even zorgvuldig te werk. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of het privacybeleid van andere websites, met inbegrip van die van adverteerders waarnaar onze website verwijst of die naar ons verwijzen. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de informatie die via deze website verzameld wordt. Wij vragen u om het privacybeleid van elke onlinedienst die u gebruikt na te lezen voor u persoonlijke informatie verstrekt.

Gebruiksvoorwaarden, verklaringen en herzieningen

Als u ervoor kiest om onze website te bezoeken, is uw bezoek en elk geschil met betrekking tot privacy onderworpen aan deze Verklaring en onze Dienstverleningsovereenkomst (met inbegrip van beperkingen op schadeloosstellingen) en aan de toepassing van de wet. Gelieve contact met ons op te nemen als u bezorgd bent over uw privacy. We doen er dan alles aan om u gerust te stellen. Onze sector verandert voortdurend. Deze Verklaring en de Dienstverleningsovereenkomst zullen ook veranderen, en het gebruik van informatie die we nu verzamelen is onderworpen aan de Privacyverklaring die van kracht is op dat moment. Breng regelmatig een bezoek aan onze website om de recente veranderingen te bekijken.

Email disclaimer

De informatie in deze mail is vertrouwelijk en enkel bedoeld voor de in het bericht aangeduide geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde bent, vragen wij u de afzender te verwittigen en het origineel en alle eventuele kopijen ongelezen te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

VanRoey.be is niet verantwoordelijk voor de juiste en volledige transmissie van de informatie in deze drager of een vertraging van de ontvangst ervan. VanRoey.be kan niet garanderen dat deze email vrij van virussen is, of dat de mail verzonden is zonder de ongeoorloofde tussenkomst van een derde partij.

VanRoey.be kan geen waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de informatie in het e-mailbericht geven en kan derhalve daaruit geen verplichtingen op zich nemen. VanRoey.be is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik, of het zich baseren op dit e-mailbericht en/of de inhoud daarvan uit te sluiten.

Aan dit bericht – inclusief de bijlagen – kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Wettelijk bindende verplichtingen kunnen alleen het gevolg zijn van een geschreven document, ondertekend door gemachtigde vertegenwoordigers.

VanRoey.be & GDPR

Download hier de verwerkingsovereenkomst

Op 25 mei werd de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht.

Het zit in ons DNA om de data die wij beheren op alle mogelijke manieren te beschermen. Ook het respecteren van uw privacy en het naleven van AVG staan hoog op onze agenda.

Hieronder vindt u enkele relevante links.

Heeft u nog bijkomende vragen over hoe wij GDPR respecteren?

Neem dan zeker contact op met onze juridische medewerker GDPR of onze Data Protection Officer
via privacy@vanroey.be of +32 (0) 14 470 605.

Download onze GDPR verwerkingsovereenkomst

Microsoft Word doc. (1.73 Mb)

Omdat u klant van VanRoey.be bent, treden wij op als verwerker van uw data. AVG verplicht u (verwerkingsverantwoordelijke) en ons (verwerker) tot het opmaken van een verwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst moet dan de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen weergeven.

Daarom vragen we onze klanten de verwerkingsovereenkomst inclusief bijlagen verder aan te vullen (grijze zones) en het document ondertekend (als pdf) terug te bezorgen aan privacy@vanroey.be.

U vindt hieronder ook enkele tips om de overeenkomst vlot in te vullen:

 

 • Gelieve de gegevens aan te vullen. We hebben de noodzakelijke invulvelden grijs gemaakt.
 • Vergeet ook zeker niet om de bijlagen te vervolledigen. Deze bevatten de specifieke informatie omtrent de verwerkingen die worden uitgevoerd, en deze gaan dan ook het kader vormen waarin wij uw gegevens verwerken.
 • Gelieve de bijlage voor elke afzonderlijke verwerking in te vullen. Hierbij kan u bijvoorbeeld denken aan managed services, securityservices, storage, hosting… Zo kunnen we garanderen dat zowel u als wij een volledig overzicht heeft van alle relevante verwerkingen.
 • Het referentienummer is belangrijk. Dit dient u als volgt in te vullen: HO-uw klantennummer-1 voor de eerste overeenkomst, HO-uw klantennummer-2, voor de tweede, en zo verder. Zijn er meer dan 3, dan kan u de tabel kopiëren en verder gebruiken. Op deze manier kunnen wij een eenvormig overzicht garanderen.
 • U kan uw klantennummer terugvinden op uw facturen.
 • Zodra we uw ondertekende overeenkomst ontvangen hebben, tekent onze General Manager dit document ook en bezorgen we het u terug.

Een voorbeeld van hoe deze bijlagen ingevuld dienen te worden: